Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành các quy định của HĐND tỉnh theo Chỉ thị số 35-CT/TW tại HĐND tỉnh

Đăng ngày: 14/07/2019
​Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

     Thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 25/6/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện.
   Bieuquyet KH10.jpg
                       Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp HD9ND tỉnh


    Để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để lãnh đạo các hoạt động của HĐND tỉnh trong đó có chú trọng đến hoạt động tiếp công dân; xử lý đơn thư KN-TC. Các Nghị quyết của Đảng đoàn HĐND tỉnh được cụ thể hóa thành các Nghị quyết theo từng quý để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể, phù hợp thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.
    Ngày 14/8/2014, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành kế hoạch số 50-KH/ĐĐHĐND về kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân làm cơ sở cho triển khai thực hiện.
     Trong 05 năm, Đảng đoàn lãnh đạo HĐND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để ban hành 04 Nghị quyết có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư, tài chính, cụ thể như sau:
     - Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo của HĐND tỉnh.
    - Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019​;
    - Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
    - Nghị quyết số 96/2017/NQ ngày 06/12/2017 ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    Qua đánh giá kết quả 5 năm cho thấy, đến nay các Nghị quyết vẫn tiếp tục phát huy được vai trò, giá trị trong việc tác động tích cực đến công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Nguyễn Thị Oanh