Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh: Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Đăng ngày: 03/08/2020
  ​   Ngày 22/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 9306-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Kế hoạch số 370-KH/TU về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.  

 

   Liên quan đến nội dung trên, thời gian qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng đến các Thành viên Đảng đoàn, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Các Thành viên Đảng đoàn, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm, hiệu quả việc đọc và nghiên cứu các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng, xem đây là một kênh thông tin chính thống quan trọng, nguồn tài liệu để bồi dưỡng nhận thức lý luận chính trị. Văn phòng HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích.
   Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã có văn bản triển khai đến các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn và đề nghị:
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chi bộ Văn phòng và Văn phòng HĐND tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, ý nghĩa quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống; tiếp tục gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng theo quy định để hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cần xác định nghiên cứu, học tập sách  lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 - Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, duy trì hoạt động của Bản tin HĐND tỉnh, Trang thông tin điện tử Website HĐND tỉnh và nâng cao chất lượng biên soạn sách kỷ yếu “Chính quyền tỉnh Đồng Nai” các nhiệm kỳ nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh; hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tư pháp kết hợp với thông tin, phổ biến giáo dục chính trị tư tưởng, các quy định, chính sách pháp luật đến cử tri và nhân dân.
- Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai nội dung các báo, tạp chí Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng như: lồng ghép thông tin tại các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ngày pháp luật; thực hiện điểm báo hàng tuần, tập trung các báo, tạp chí Đảng tại một đầu mối để các CBCC, người lao động liên hệ đọc, nghiên cứu, học tập; kết hợp đọc báo giấy và báo điện tử, khuyến khích CBCC viết bài, đưa tin, góp ý xây dựng báo, tạp chí của Đảng và địa phương…
  Trên cơ sở các nội dung trên, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của các thành viên Đảng đoàn, các đại biểu HĐND tỉnh để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

 

   Ngọc Diệp