Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên giáo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Đăng ngày: 03/08/2020
​     Xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, do đó Đảng đoàn đã tập trung triển khai quán triệt Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 22/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) lĩnh vực công tác tuyên giáo đến các thành viên đảng đoàn và các Đại biểu HĐND. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các đối tượng chịu sự lãnh đạo của đảng đoàn về công tác tuyên giáo trong tình hình mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

  Từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo và đạt được những kết quả cụ thể như sau:
 - Lãnh đạo HĐND tỉnh không ngừng đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả cả nội dung và hình thức giám sát. Ngoài hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện và các Ban HĐND xã cũng thực hiện chức năng giám sát. Đây là việc làm mang tính sáng tạo của HĐND tỉnh Đồng Nai vì vậy, từ hiệu quả mang lại trong thực tiễn hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai qua nhiệm kỳ đã được Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 ghi nhận, bổ sung các quy định về chủ thể giám sát, chức năng nhiệm vụ giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và các Ban HĐND xã.Kết quả hoạt động giám sát của các tổ chức HĐND thời gian qua đã tác động mạnh mẽ, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.
- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh theo quy chế hoạt động của HĐND và quy chế phối hợp với các cơ quan để tạo hiệu quả thiết thực trong hoạt động công tác tuyên giáo.
- Lãnh đạo HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, duy trì hoạt động của Bản tin HĐND tỉnh và Trang thông tin điện tử Website HĐND tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, hoạt động của HĐND kết hợp với thông tin, phổ biến giáo dục chính trị tư tưởng, các quy định, chính sách pháp luật đến cử tri và nhân dân. Do đó những năm qua, Bản tin và Website của HĐND tỉnh đã trở thành một kênh thông tin hiệu quả, ngày càng nâng cao về chất lượng nội dung, cải tiến về hình thức từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của cử tri và nhân dân về hoạt động của chính quyền địa phương.
- Truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đạt được hiệu quả tích cực trong việc phát triển, nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho học sinh mầm non, tiểu học, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt hơn, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ, giúp trẻ được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; thúc đẩy hoạt động của các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, khu thể thao thu hút nhiều người dân đến tham gia và học tập, sinh hoạt, vui chơi, qua đó góp phần tích cực vào việc tuyền truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân góp phần phát triển con người Đồng Nai thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Lãnh đạo các thành viên Đảng đoàn, các đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để vận dụng phù hợp vào thực tế; thực hiện tốt các nội dung nêu gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vào năm 2017, 2018 Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh phát động, tổ chức cuộc thi viết về tấm gương sáng người Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai nhằm tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng những gương sáng đại biểu HĐND, để mỗi tấm gương sẽ được tiếp tục, lan tỏa trong cộng đồng.
- Để tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận, khuyến khích, gợi mở cử tri và nhân nhân trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó ghi nhận, trả lời, giải thích, hướng dẫn cụ thể đối với các ý kiến, kiến nghị của người dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua hoạt động tiếp công dân và thông qua đường bưu điện, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 377 lượt công dân và tiếp nhận, xử lý tổng cộng 2.085/2.085 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và tố cáo của công dân.
IMG_4854.JPG
Bà Lưu Thị Hà, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom kết hợp tuyên truyền giải thích các quy định liên quan đến
giải quyết đơn thư khiếu nại đến cử tri huyện Trảng Bom

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương: Để lưu lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời tiếp nối kho tư liệu có tính hệ thống về hoạt động chính quyền tỉnh qua các thời kỳ, Đảng đoàn lãnh đạo HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng biên soạn sách kỷ yếu “Chính quyền tỉnh Đồng Nai” qua các nhiệm kỳ. Nội dung kỷ yếu thể hiện khái quát những kết quả hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ và tiến trình hoạt động trong nhiệm kỳ. Đồng thời với kỷ yếu, HĐND tỉnh còn phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai thực hiện phim tư liệu để ghi lại những kết quả nổi bật của HĐND trong nhiệm kỳ, đưa lên Website HĐND tỉnh trở thành hệ thống dữ liệu xuyên suốt của HĐND tỉnh.
  Ngoài ra, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng đoàn HĐND trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý, giáo dục Đảng viên; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời, tập trung lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
  Trong thời gian tiếp theo, Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo HĐND thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bên cạnh việc chủ động thực hiện nhiệm vụ, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, UBND, UBMTTQVN tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên giáo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến đến bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.Trong thời gian tiếp theo, Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo HĐND thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bên cạnh việc chủ động thực hiện nhiệm vụ, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, UBND, UBMTTQVN tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên giáo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến đến bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

  Ngọc Diệp