Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 10/12/2018
​Trong năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; ngoài ra, đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo tình hình thực tiễn của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Định kỳ tổ chức họp tập thể theo quy định để đánh giá kết quả hoạt động và thảo luận, thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

ky hop 7 lan 3.JPG
Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND và UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức thành công 02 kỳ họp, trong đó, lần đầu tiên tổ chức 01 kỳ họp bất thường trong nhiệm kỳ theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, qua đó, đã kịp thời xem xét, quyết nghị các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và nghị quyết về công tác nhân sự làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Các nghị quyết chuyên đề được ban hành để điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống, và kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương, đặc biệt đã ban hành Nghị quyết về việc  hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp, tổ chức bộ máy để cụ thể Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII. Các nghị quyết chuyên đề được ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động giám sát tại kỳ họp ngày càng nâng cao chất lượng. Các báo cáo trình kỳ họp đều được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại kỳ họp. Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh tham gia tranh luận để vấn đề chất vấn được rõ và sâu hơn. Ngoài ra, Thường trực HĐND giám sát thường xuyên kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, từ đó đảm bảo hiệu quả của chất vấn. 

IMG_3779.JPG 
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế tại huyện Xuân Lộc
 

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được triển khai theo chương trình và phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, theo kiến nghị của cử tri, của công dân và theo tình hình thực tiễn của địa phương. 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định; kịp thời ghi nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân và thông tin đến công dân kết quả trả lời. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tiếp tục nâng cao chất lượng thông qua việc triển khai giám sát việc giải quyết 100% kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Thường trực và Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn lựa chọn một số đơn, thư để tổ chức tiếp công dân và tổ chức giám sát để làm rõ nội dung đơn và kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, trả lời cho công dân.

Những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật, qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh tại địa phương. Đặc biệt, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, HĐND tỉnh đã lần đầu tiên ban hành nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tuyết Anh