Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá kết quả thực hiện cải cách Tư pháp của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 19/09/2019
​Thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, với chức năng nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền, qua đó đã tác động tích cực đối với công tác cải cách Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

​    Hoạt động giám sát luôn bám sát hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp cũng như tình hình thực tế của địa phương để giám sát có chiều sâu, có hiệu quả. Phương thức thực hiện giám sát đa dạng bao gồm cả giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp; có sự hỗ trợ, phối hợp giám sát giữa hai cấp cũng như giữa Thường trực và Ban Pháp chế HĐND. Nội dung giám sát có chọn lọc những vấn đề mang tính thời sự, thời điểm được dư luận xã hội và cử tri quan tâm; sau giám sát có nhiều kiến nghị sát thực để giúp các cơ quan Tư pháp có điều kiện tự đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, qua đó đề ra  giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế.
    IMG_6570.JPG
                      Lãnh đạo TAND-VKSND tham dự kỳ họp HĐND


   Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tại các kỳ họp thường lệ đã thẳng thắn trong việc đặt vấn đề, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và kiến nghị những giải pháp tháo gỡ cho các cơ quan Tư pháp đối với những vấn đề có ảnh hưởng lớn đối với việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội để các đại biểu tham khảo, thảo luận; qua đó. lãnh đạo các cơ quan Tư pháp có trách nhiệm trả lời, giải trình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tiếp theo.
     - Giám sát hoạt động Tư pháp tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trao đổi thảo luận luôn chọn lựa những nội dung trọng tâm, trọng điểm; đại biểu chất vấn và người trả lời chất vấn đề cập thẳng vào vấn đề, không né tránh, không đùn đẩy; chủ tọa kỳ họp điều hành chất vấn đến khi làm rõ được vấn đề; sau chất vấn, Thường trực, các Ban HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện những nội dung đã trả lời chất vấn.
    - Đối với hình thức giám sát thông qua việc thành lập đoàn, sau giám sát, các đoàn đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan Tư pháp và quy định rõ thời gian thực hiện các kiến nghị, báo cáo kết quả thực hiện của mỗi cơ quan. Qua theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, Ban Pháp chế HĐND đều được các cơ quan Tư pháp nghiêm túc triển khai thực hiện. Điều này thể hiện chất lượng của hoạt động giám sát trong lĩnh vực Tư pháp. Giám sát hoạt động Tư pháp đã thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 49 với trọng tâm là việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử.
      Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về hoạt động Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 được HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. Bên cạnh việc mời đại diện các Báo, Đài địa phương tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát liên quan đến ngành Tư pháp thì HĐND tỉnh cũng thông tin công khai về hoạt động giám sát về Tư pháp trên các phương tiện thông tin của HĐND là website và bản tin hàng tháng.
    Tuy nhiên, hoạt động của HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 vẫn còn những hạn chế, thể hiện ở mối quan hệ giữa HĐND tỉnh với TAND, VKSND chưa mang tính tập thể rõ nét mà chủ yếu mới chỉ thể hiện ở vai trò của từng thành viên Thường trực HĐND với các thành viên Ban lãnh đạo TAND, VKSND. 

     Nguyễn Thị Oanh