Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giải quyết vướng mắc về trình tự thủ tục để đẩy nhanh công tác giải phóng mắt bằng

Đăng ngày: 22/06/2020
​Đại biểu có ý kiến về việc hiện nay nhiều dự án đầu tư tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm có một phần nguyên nhân là do trình tự, thủ tục phức tạp. 

​    Đại biểu đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác vận động người dân chấp hành đúng quy định pháp luật, thực hiện cưỡng chế theo quy định; rà soát thực hiện đền bù theo giá thị thường, hỗ trợ theo giá quy định. Vấn đề này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
   LOCANBINHSON.JPG
           Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn huyện Long Thành


 
Về trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ cũng như hướng dẫn chi tiết việc thực hiện công tác bồi thường tại các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ký ban hành các quyết định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh gồm Quyết định số 53, 54, 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014; Quyết định số 09, 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019, Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019….
    Nhìn chung, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Nhiều dự án lớn và quan trọng đã hoàn thành như hệ thống đường điện 500Kv, 220Kv, 110Kv, một số khu công nghiệp, khu dân cư… góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển dịch tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.
    Nhiều khu tái định cư trên địa bàn tỉnh đã được hình thành và đầu tư xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Phần lớn các khu tái định cư được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tốt hơn nơi ở cũ, góp phần ổn định cuộc sống của người dân tại nơi ở mới và phân bố lại dân cư cho phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
    DSC00540.JPG
                 Để khởi công công trình, công tác giải phóng mặt bằng là quan trọng


   Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn không quy định, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 quy định cụ thể nội dung trên. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo Hội đồng bồi thường dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được quy định tại Quyết định nêu trên của UBND tỉnh, trong đó không được tự ý chia tách dự án ra để bồi thường nhiều lần mà phải thực hiện đồng bộ một lần cho toàn bộ dự án.
    Về trình tự thực hiện việc định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thực hiện các dự án:
    Việc tổ chức định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường còn nhiều vấn đề bất cập. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì giá đất cụ thể để bồi thường do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, phải có giá đất cụ thể thì mới lập được phương án bồi thường, niêm yết công khai, trình thẩm định và phê duyệt nên không thể ban hành được quyết định phê duyệt giá đất cụ thể cùng với thời điểm thu hồi đất.
    Nhằm đẩy nhanh công tác định giá đất để bồi thường các dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý việc định giá đất tại Văn bản số 10379/UBND-KTNS ngày 09/09/2019. Theo đó, UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức thuê đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo quy định.
     Ngày 13/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan để rà soát các vướng mắc liên quan đến việc định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Căn cứ ý kiến các đơn vị dự họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý tại Văn bản số 2577/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/4/2020 và UBND tỉnh đã có Văn bản số 4637/UBND-KTNS ngày 23/4/2020 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.

 Nguyễn Thị Oanh