Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý

Đăng ngày: 23/07/2020
  ​Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý.  
 

​     Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. Trong trường hợp cần thiết, HĐND tỉnh quyết định việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

ANH THÔNG KH16.jpg

(Hình ảnh: Trưởng Ban KTNS Lại Thế Thông trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp)

​     Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019, căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư tổng cộng 137 dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C (gồm 107 dự án nhóm B và 30 dự án trọng điểm nhóm C) và UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 227 dự án nhóm C. Bên cạnh đó, từ ngày 01/10/2020 đến 30/6/2020, căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án nhóm A.

​     Để tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành kịp thời đầu tư các dự án nhóm C theo phân cấp quản lý, HĐND tỉnh đã quyết nghị giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý.

2. BAN KTNS GIÁM SÁT DỰ ÁN KÈ BỜ SÔNG ĐỒNG NAI.JPG 
 ​ (Hình ảnh:  Ban KT​NS giám sát tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh)

​     Như vậy, từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành (ngày 20/7/2020), HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh qu​ản lý và báo cáo việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án được HĐND tỉnh giao tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh tỉnh. Đối với các dự án đầu tư A, nhóm B và nhóm C có thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019. 
 

​     Tuấn Anh