Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2015

Đăng ngày: 19/09/2019
​Những quy định và tinh thần mới của Hiến pháp năm 2013 là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

​     Trên cơ sở kết quả rà soát toàn diện hệ thông văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội ban hành các luật, pháp lệnh để kịp thời cụ thể hóa các quy định và tinh thần của Hiến pháp hoặc ban hành các vãn bản dưới luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
    BAN HANH NQ HDND.JPG
                         Thống nhất ban hành văn bản QPPL ở HĐND


   Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 cũng đã đặt ra yêu cầu ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và một số chế định khác. Sau 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp, hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã thu được nhiều kết quả tích cực. Kết quả nổi bật có thể kể đến như:

      Năm 2015, Quốc hội đã ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nhiều điểm đổi mới quan trọng về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó phân định rõ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đên địa phương; giảm một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn nội dung ban hành các hình thức văn bản quy phạm pháp luật; đề cao công tác phân tích, hoạch định chính sách, đánh giá tác động, tham vấn ý kiến; từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động xây dựng, ban hành văn bản; tạo cơ chế thu hút các hiệp hội, tổ chức kinh tế, chuyên gia giỏi tham gia vào việc nghiên cứu, đề xuất và phản biện chính sách pháp luật và các công đoạn trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... Quy định của Luật cũng đã thể chế hóa tinh thần hiến định về đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của Chính phủ trong đề xuất, xây dựng chính sách và tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật...
    Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình lập, xem xét, thông qua các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo đó, những dự án luật, pháp lệnh được đưa vào Chương trình phải được lựa chọn chặt chẽ, bảo đảm cần thiết, xác định rõ phạm vi, đối tượng, mục tiêu để bảo đảm tính khả thi; ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh đã được chuẩn bị kỹ, trong đó đặc biệt chú trọng đến các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

      Nguyễn Thị Oanh