Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2019 và quý I/2020 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Đăng ngày: 07/05/2020
​Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh theo Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh xây dựng kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2019 và quý I/2020 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

​      Nội dung giám sát trọng tâm gồm:

a) Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay (cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; cơ cấu vốn đầu tư cho nông nghiệp; quy mô sản xuất các ngành hàng chính gồm: trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp); cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b) Số lượng và tình hình hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác, các mô hình liên kết gắn với chế biến tiêu thụ nông sản; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến; việc liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; việc xây dựng vùng sản xuất tập trung.

c) Công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đến các đối tượng để biết và tham gia; việc thực hiện mời gọi các doanh nghiệp tham gia tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và thu sản phẩm nông nghiệp.

d) Việc ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn (báo cáo cụ thể từng văn bản).

đ) Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2019 và quý I/2020 theo Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh (đề nghị báo cáo số liệu năm 2019, quý I/2020), cụ thể:

- Số lượng, quy mô chuỗi liên kết đã được phê duyệt, hỗ trợ và tình hình triển khai thực hiện (báo cáo cụ thể từng chuỗi).

- Kết quả hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: Nội dung hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ, tỷ lệ so với kế hoạch được duyệt.

- Kết quả hỗ trợ từ ngân sách huyện: Nội dung hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ, tỷ lệ so với kế hoạch được duyệt.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các chuỗi.

e) Công tác phối hợp với các ngành có liên quan trong quá trình thực hiện.

g) Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; giải pháp thực hiện thời gian tới.

h) Kiến nghị (nếu có).

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Nải, Bí thư thành ủy Long Khánh làm trưởng đoàn. Thời gian giám sát dự kiến vào cuối tháng 5/2020.

Lê Lài​