Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2020 giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện

Đăng ngày: 12/08/2020
​  Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được triển khai thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Một số kết quả trọng tâm đã đạt được như:

- Phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động cử tri và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND, tham gia góp ý xây dựng và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 18/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản liên quan khác về phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid 19. Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị của Đoàn ĐBQH về lấy ý kiến góp ý các dự án luật và góp ý kiến bằng văn bản đối với 13 dự án Luật trình kỳ họp Quốc hội theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh. Việc phối hợp tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND,  góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại địa phương.
- Phối hợp trong hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh: HĐND tỉnh đã tổ chức 03 kỳ họp gồm: Kỳ họp thứ 14, 15, 16 HĐND tỉnh; qua đó, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết nghị thông qua 31 nghị quyết gồm 4 nghị quyết thường kỳ, 22 nghị quyết chuyên đề, 5 nghị quyết về công tác nhân sự  làm cơ sở trong công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Trong đó, có một số nghị quyết có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Các Ban HĐND đã chủ động tham gia các cuộc họp của UBND tỉnh, góp ý ngay trong quá trình xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết, do đó hoạt động thẩm tra ngày càng được cải tiến, tạo được sự đồng thuận hơn đối với các nội dung trình.
 
1_bieu_quyet KH 15.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh
- Thường trực, các Ban HĐND tham dự Hội nghị phản biện của UBMTTQVN tỉnh về các nội dung trình kỳ họp, qua đó, đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các ngành, các cấp; cũng như lắng nghe ý kiến, kiến nghị trực tiếp của nhân dân để phục vụ công tác thẩm tra, đảm bảo tính phù hợp, khả thi và tạo được sự đồng thuận của người dân khi Nghị quyết được ban hành. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xử lý, điều chỉnh kịp thời các nội dung phát sinh theo quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.
- Phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 43 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về 22 nội dung như: Tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 188/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình tổ chức giám sát, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện được mời tham dự để cùng xem xét, đánh giá, cho ý kiến về những nội dung giám sát; thống nhất những nội dung kết luận và kiến nghị giám sát.  Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.
IMG_4678.JPG
Thường trực HĐND tỉnh giám sát Chương trình phát triển đô thị
tại huyện Trảng Bom
- Phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 02 đợt sau kỳ họp thứ 13 và trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX Kết quả, tại 02 đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp xúc tại 160 lượt điểm, với 8.905 lượt cử tri tham dự, phát biểu, phản ánh, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri tại các buổi tiếp xúc.  Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 54 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Đối với các nội dung kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành rà soát báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết để đại biểu HĐND kịp thời thông báo đến cử tri.
 
IMG_4813.JPG
Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bom
- Phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: Trong 6 tháng đầu năm 2020 (số liệu tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/6/2020), Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 32 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Thông qua tiếp công dân và tiếp nhận qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 211 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019). Kết quả đã xử lý 211/211 đơn (đạt tỷ lệ 100%), gồm: Có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân 15 đơn; chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân 97 đơn, trong đó 70 đơn đã có báo cáo trả lời (đạt tỷ lệ 72%), 27 đơn chưa có kết quả trả lời, 10 đơn còn hạn trả lời; lưu không xử lý 99 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.
Với sự chủ động, phối hợp kịp thời của các cơ quan, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự thống nhất chung trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân. Các đơn thư của công dân do HĐND tỉnh chuyển đều đồng gửi đến Thường trực HĐND cấp huyện thuộc địa bàn để phối hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
- Việc thực hiện thông tin, báo cáo hoạt động khảo sát, giám sát và các báo cáo định kỳ giữa HĐND tỉnh và huyện đã giúp cho HĐND tỉnh kịp thời nắm rõ kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện và những vấn đề còn hạn chế, tồn tại qua giám sát của cấp huyện để có chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời HĐND cấp huyện đã chủ động thực hiện các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, triển khai liên quan đến các hoạt động của HĐND.
  Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 còn một số hạn chế như: Việc xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa được chặt chẽ nên phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung; còn trường hợp đề án UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh nhưng chưa đảm bảo quy định phải đưa ra khỏi danh mục ban hành nghị quyết; Tài liệu tiếp xúc cử tri gửi đến các đại biểu chưa kịp thời do số lượng ý kiến cử tri phản ánh tại mỗi đợt tiếp xúc nhiều, liên quan tới nhiều cơ quan đơn vị nên việc hoàn thiện chuyển tài liệu của UBND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, một số nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan chưa đúng trọng tâm nên chưa tạo được sự đồng thuận của cử tri và công tác tham gia, phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát tại địa phương giữa Đoàn ĐBQH tỉnh chưa nhiều; một số nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH chưa bố trí thời gian tham dự đầy đủ do trùng với thời gian giám sát và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.
  Trên cơ sở các kết quả đã thực hiện, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 theo chương trình phối hợp đã được đề ra./.

 

  Ngọc Diệp