Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 21/09/2020
​   Trong 9 tháng năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã có sự chủ động, linh hoạt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra.

- Về hoạt động tổ chức kỳ họp: Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp và theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND và UBMTTQVN tỉnh tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND tỉnh (Kỳ họp bất thường thứ 14, 15 và Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) ban hành 31 nghị quyết gồm 4 nghị quyết thường kỳ, 22 nghị quyết chuyên đề, 5 nghị quyết về công tác nhân sự. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong đó, có một số nghị quyết có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

 - Về hoạt động giám sát: Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 43 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 22 nội dung (giảm 43% số cuộc và 35% nội dung so với cùng kỳ năm 2019). Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, đa dạng về nội dung thông qua giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra, giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát theo yêu cầu thực tế của địa phương, ý kiến kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Việc giám sát chú trọng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, đặc biệt trong thời điểm tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19. Qua giám sát, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu đã có những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát cho thấy UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện theo quy định.

IMG_4703.JPG
     Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn phát biểu tại buổi giám sát chương trình phát triển đô thị tại huyện Trảng Bom

-   Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri nơi cư trú lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi ứng cử sau kỳ họp thứ 13 và trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 54 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Đến nay, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã có báo cáo trả lời 49/49 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

  Ngoài ra, để đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa giúp đại biểu HĐND tỉnh thu thập và xử lý tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri,Ngoài ra, để đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa giúp đại biểu HĐND tỉnh thu thập và xử lý tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh ​không tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh theo hình thức tổ chức Hội nghị. Việc thu thập những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và chuyển về Thường trực HĐND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền vẫn được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện thông qua việc giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân theo quy định. Đến nay, HĐND tỉnh đang tổng hợp các ý kiến của cử tri để chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời theo quy định.

  Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh theo quy định và đang thực hiện triển khai giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.

IMG_4813.JPG

Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri Trảng Bom trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

- Về hoạt động tiếp công dân: Trong 9 tháng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 37 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Thông qua tiếp công dân và tiếp nhận qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 353 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (giảm 26 đơn so với cùng kỳ năm 2019, tương đương giảm 7 %). Kết quả đã xử lý 353/353 đơn (đạt tỷ lệ 100%), gồm: Có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân 29 đơn, chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân 171 đơn; lưu không xử lý 153 đơn. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn một số vụ việc theo đơn thư, khiếu nại giao cho Ban Pháp chế, Ban VHXH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh giám sát để làm rõ nội dung đơn và kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, trả lời cho công dân; đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân mà HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan, đơn vị trả lời và nhắc báo cáo kết quả việc giải quyết đơn của công dân.

   Trong 9 tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Các Ban HĐND đã chủ động tham gia góp ý ngay trong quá trình xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết, do đó hoạt động thẩm tra ngày càng được cải tiến, tạo được sự đồng thuận hơn đối với các nội dung trình. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung khảo sát, giám sát và triển khai thực hiện với hình thức, thời gian phù hợp; thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri nhưng vẫn đảm bảo việc thu thập, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua nhiều nguồn thông tin.Công tác phối hợp giữa HĐND 2 cấp, giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh luôn được chú trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

   Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như sau: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, số cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giảm so với cùng kỳ; các Tổ đại biểu giám sát chủ yếu qua hình thức xem xét báo cáo và Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như sau: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, số cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giảm so với cùng kỳ; các Tổ đại biểu giám sát chủ yếu qua hình thức xem xét báo cáo và Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh theo hình thức tổ chức Hội nghị. Một số nội dung giám sát theo kế hoạch trùng với nội dung của ngành nên phải có sự thay đổi hình thức giám sát và việc hoàn thiện một số tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh còn chậm do nội dung chuẩn bị chưa chu đáo.

  Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2020./.

  Ngọc Diệp