Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động quý I của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 16/03/2020
​Trong quý I/2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tham gia 30 cuộc khảo sát, giám sát về 9 nội dung theo chương trình đề ra.

​     Về hoạt động kỳ họp: Thực hiện Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND​ tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019 và theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 30/12/2019 Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh. Kết quả, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

Về hoạt động giám sát: Trong quý I, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tham gia 30 cuộc khảo sát, giám sát về 9 nội dung theo chương trình đề ra, cụ thể một số nội dung như:

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Tân Phú. Qua giám sát cho thấy: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Nhơn Trạch, Tân Phú và HĐND các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt chức năng quyết định tại địa phương. Hoạt động của HĐND huyện, các xã, thị trấn được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ trên các mặt; hoạt động chất vấn tại kỳ họp, hoạt động giám sát đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, cử tri quan tâm, có tác động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương; các nghị quyết được HĐND thông qua tại kỳ họp có chất lượng và tính khả thi cao, phù hợp tình hình thực tế, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung. Tuy nhiên, qua giám sát về tổ chức và hoạt động của HĐND hai cấp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Tân Phú cho thấy, còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo thẩm quyền theo quy định; tuy nhiên, thể thức ban hành văn bản chưa thống nhất giữa các địa phương. Hoạt động giám sát tại kỳ họp chủ yếu tập trung vào xem xét các báo cáo, việc trả lời chất vấn của UBND, các ngành liên quan còn nội dung chưa cụ thể, rõ ràng. Việc yêu cầu giải quyết ý kiến cử tri chưa quyết liệt, dẫn đến một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa được cử tri đồng thuận. Ban HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm, nên một số hoạt động của Ban (giám sát, họp Ban) có lúc không đảm bảo thành phần tham dự; mặt khác, về chuyên môn có thành viên còn thiếu kinh nghiệm và chưa nắm sâu một số lĩnh vực, do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Ban HĐND cấp xã…

IMG_4345.JPG
Thường trự​c HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND tại huyện Tân Phú

Ban KTNS HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 188/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh. Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực, góp phần vào giữ tỷ lệ che phủ rừng trong toàn tỉnh luôn ổn định đạt 29,76% theo mục tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết số 188/NQ-HĐND); các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ rừng đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và địa phương như: việc xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh được kịp thời và dần đi vào ổn định, góp phần đẩy nhanh chủ trương xã hội hóa về giao rừng, trồng rừng và bảo vệ rừng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua còn những hạn chế, khó khăn, như: số liệu về diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các đơn vị chủ rừng quản lý và nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chưa thống nhất; nhiều chỉ tiêu thực hiện chưa đạt so với Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND tỉnh; công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; việc rà soát thực hiện chuyển đổi hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp thực hiện còn chậm…

IMG_0494.JPG
Đoàn khảo sát công tác bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Định Quán​

Ngoài ra, các Ban HĐND tỉnh đã giám sát công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh tý 2020, qua đó kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần đảm bảo cho Nhân dân trong tỉnh ăn Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm; giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh…

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được chú trọng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

 Lê Lài