Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả họp đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh năm 2019

Đăng ngày: 12/02/2020
​Trên cơ sở kết quả tổng hợp việc đánh giá chất lượng hoạt động và đề nghị khen thưởng của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh, ngày 11/02/2020, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng năm 2019 đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh. 

​      Qua xem xét báo cáo của Văn phòng HĐND tỉnh về tổng hợp việc đánh giá chất lượng hoạt động và đề nghị khen thưởng của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh ​năm 2019, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhận thấy các tổ chức HĐND tỉnh đã thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt động và đề nghị xét khen thưởng theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 587/HD-HĐND ngày 29/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh.

IMG_4057.JPG
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị​

Chủ tịch Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh như sau:

- Công nhận 16/16 tổ chức HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Công nhận 83/83 đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (10 đại biểu chuyên trách và 73 đại biểu không chuyên trách).

Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng hoạt động và kết quả khen thưởng các năm 2018 và 2019, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 đại biểu (tỷ lệ 30%) và 10 tổ chức HĐND tỉnh (tỷ lệ 62,5%) đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, 2019.

 Lê Lài