Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ của Đảng đoàn HĐND tỉnh

Đăng ngày: 15/05/2020
​Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát: Hàng năm, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, tình hình thực tế của HĐND, Đảng đoàn HĐND đều ban hành chương trình giám sát của năm (đến nay đã ban hành 04 chương trình kiểm tra, giám sát) và triển khai thực hiện chương trình đó; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và gửi đến Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 

​     Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát: Hàng năm, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, tình hình thực tế của HĐND, Đảng đoàn HĐND đều ban hành chương trình giám sát của năm (đến nay đã ban hành 04 chương trình kiểm tra, giám sát) và triển khai thực hiện chương trình đó; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và gửi đến Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.
    Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đại biểu HĐND: Đảng đoàn nhận được 02 phản ánh, kiến nghị của cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của đại biểu thuộc đơn vị thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch (công dân gửi thư và Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển). Nội dung cử tri phản ánh do chưa hài lòng với việc thực hiện nhiệm vụ liên hệ với cử tri và Nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của đại biểu.
    Sau khi nhận được phản ánh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện để làm rõ, qua đó cho thấy, đại biểu đã vận dụng đúng các quy định của pháp luật để giải thích, trả lời cho cử tri, tuy nhiên giữa mong muốn của cử tri với các quy định hiện hành chưa có điểm chung nên cử tri còn bức xúc, phản ánh. Kết quả sau khi làm rõ, Đảng đoàn đã báo cáo về Ban Nội chính Tỉnh ủy và thông tin đến cử tri biết.
    So với nhiệm kỳ trước, số việc không tăng, không giảm.
    Lãnh đạo giám sát thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND: Xác định việc lấy phiếu tín nhiệm là thể hiện trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc đánh giá hoạt động của các đồng chí đảm nhiệm các chức danh do HĐND bầu, là một hình thức giám sát hiệu quả, do đó, tại kỳ họp thứ 8 tổ chức vào tháng 12 năm 2018, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND dành thời gian để đại biểu thảo luận trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; đảm bảo để Đại biểu Hội đồng nhân dân có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng, chính xác trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với 25 người được lấy phiếu tín nhiệm. Thành viên Đảng đoàn có trách nhiệm quán triệt sâu sắc, đầy đủ đối với đại biểu HĐND tỉnh để bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm thay mặt Nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được Hội đồng nhân dân bầu một cách dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; kiểm soát tốt tình hình tiếp nhận thông tin, không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng; việc đánh giá người được lấy phiếu tín nhiệm phải thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu, không căn cứ vào những vấn đề mang tính chất cá nhân. Kết quả, 25 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. 

​Nguyễn Thị Oanh