Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kinh nghiệm rút ra từ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 04/06/2020
​Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban Chấp hành Bảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, người đứng đầu là nhân tố rất quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. 

​    Thứ nhất, vai trò của cấp ủy các cấp, của đồng chí Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức việc thực hiện phải quyết tâm, kiên trì; mặt khác, tự mình phải gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương m theo Bác trong từng công việc cụ thể và trong cuộc sống.
     Thứ hai, cần tập trung lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả cụ thể, thực chất, thiết thực; để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.truyenthong.jpg

               Thăm Văn miếu Trấn Biên để ôn lại truyền thông của vùng đất

     Thứ ba, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” để “chống”. Cùng với giáo dục, tuyên truyền vận động, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các sai phạm để có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực, những biểu hiện tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     Thứ tư, coi trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; tuyên truyền nhân rộng gương “ người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.
     Những kinh nghiệm rút ra từ 04 năm qua sẽ giúp các cấp ch động, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng nói chung và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn vi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Qua đó, tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng; sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, là tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Thị Oanh