Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số nội dung đề nghị phản biện xã hội trong năm 2020

Đăng ngày: 19/09/2019
​Bao gồm các nội dung dự thảo văn bản về chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh … có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương 

     ​Theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát báo cáo cấp ủy và chính quyền cùng cấp trước khi triển khai. Khi cần thiết có thể tổ chức giám sát ngoài kế hoạch.
     Ký kết HĐND, UBND, MTTQ (3).JPG
         Phản biện xã hội là một nội dung phối hợp giữa HĐNd-UBND-UBMTTQVN tỉnh


  Đ việc trình và quyết định tại kỳ họp HĐND đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị Ban cán sự Đảng lãnh đạo UBND tỉnh khi hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung nêu trên trình Thường trực HĐND đồng thời gửi Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện phản biện xã hội theo quy định.
     Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở chương trình làm việc tại các kỳ họp và chương trình hàng quý của UBND tỉnh lựa chọn các nội dung dự thảo văn bản về chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh … có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương chủ động giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức phản biện theo quy định”.
     Năm 2020, những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, liên quan đến đời sống của người dân được xác định thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách; thực hiện các dự án; biên chế và hợp đồng lao động sẽ thuộc đối tượng để đề nghị phản biện xã hội. Nội dung cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh sẽ thống nhất với UBND tỉnh và chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phản biện xã hội.

Nguyễn Thị Oanh