Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Đăng ngày: 29/07/2020
​Trong những năm gần đây, thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng ở khu dân cư, góp phần xây dựng cuộc sống tinh thần phong phú, lành mạnh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục được giữ gìn. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo nhân dân.
 

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Trong những năm qua, thực hiện Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của  Bộ Tài chính- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã bố trí dự toán ngân sách từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư để chi hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do chưa được quy định cụ thể bằng văn bản quy phạm pháp luật, nên việc phân bổ kinh phí thực hiện chưa thống nhất giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

z1967925372609_82a0d5aa1c33c86aa12cc51ccb571f11.jpg
Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh Lại Thế Thông trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp 16

Thực hiện Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó, quy định hàng năm UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đảm bảo mức chi theo quy định của Thông tư. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ mức chi hỗ trợ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Khóa IX, ngày 10/7/2020 đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

IMG_5475.JPG
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16

Nội dung và mức chi cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các chế độ chi tiêu theo quy định hiện hành, trong đó Nghị quyết quy định: Mức chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đảm bảo thực hiện Cuộc vận động là 20.000.000 đồng/năm/xã. Mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương, gồm:

Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức chi là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ dân trở lên: Cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với mức chi đối với khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân.

Ngoài ra, Nghị quyết quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, báo cáo kết quả về HĐND tỉnh theo quy định; trách nhiệm của các tổ chức HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện nghị quyết. Như vậy, bố cục, nội dung dự thảo nghị quyết là đầy đủ và phù hợp quy định.

Việc thông qua Nghị quyết trên, làm cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Xuân Huyên