Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ các hoạt động khuyến nông

Đăng ngày: 23/07/2020
​ Trong thời gian qua, hoạt động khuyến nông của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, nhiều chương trình, mô hình khuyến nông được triển khai phù hợp điều kiện, tình hình địa phương; từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

  Theo báo cáo của UBND tỉnh, hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước trên địa bàn tỉnh được xây dựng đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã; lực lượng khuyến nông thường xuyên bám sát địa bàn, thực tiễn sản xuất, gắn bó mật thiết với nông dân, để kịp thời hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất cũng như khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.

images663629_13_Khuyen_nong.jpg

                   Hộ dân xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc áp dụng quy trình phòng trừ dịch hại 
tiêu đem lại năng suất cao

 

   Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất của người nông dân để tăng thu nhập, thoát đói, giảm nghèo, ngày 16/8/2011 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND qVới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất của người nông dân để tăng thu nhập, thoát đói, giảm nghèo, ngày 16/8/2011 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND quy định về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Về cơ bản các chính sách khuyến nông của tỉnh đã phát huy tác động đối với sản xuất nông nghiệp và người nông dân. Hoạt động khuyến nông đóng vai trò nòng cốt trong công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, tay nghề cho nông dân, trình diễn các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để nhân rộng sản xuất, giúp nông dân phát triển sản xuất tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Đồng thời, hoạt động khuyến nông của tỉnh cũng đã có đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, đem lại giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, hoạt động khuyến nông trong những năm qua đã đạt được một số kết quả tích cực trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, chính sách khuyến nông của tỉnh cũng còn mốt số hạn chế, hoạt động khuyến nông chủ yếu tập trung vào mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa, nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo chưa được quan tâm đúng mức; chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông quy mô còn nhỏ, chưa phù hợp với quy mô sản xuất hàng hóa hiện nay; việc nhân rộng mô hình hoạt động có hiệu quả còn khó khăn, do biện pháp tổ chức thực hiện chưa phù hợp… mặt khác, chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông của tỉnh được xây dựng từ năm 2011, đến nay không còn phù hợp với chính sách mới ban hành.

  Trên cơ sở, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông, trong đó, Điều 10 quy định trách nhiệm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu của khuyến nông ở địa phương. Do đó, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp thẩm quyền.

  Về nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định, gồm 06 nội dung: (1) Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; (2) Thông tin tuyên truyền; (3) Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập; (4) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết khuyến nông; (5) Xây dựng và nhân rộng mô hình; (6). Chi quản lý nhiệm vụ khuyến nông.

  Nội dung chi và mức chi được UBND tỉnh xây dựng theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ; Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019, Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với các nội dung chi cho công tác bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; Chi biên dịch; Chi thù lao cho giảng viên; Chi phụ cấp tiền ăn, chi phí đi lại, bố trí nơi ở; Chi khảo sát, học tập trong nước; Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; Chi xây dựng và nhân rộng mô hình được quy định thực hiện theo mức chi tại các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, như: Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019.

  Ngoài ra, nghị quyết còn quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và báo cáo kết quả về HĐND tỉnh; trách nhiệm của các tổ chức HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện nghị quyết./.

 

   Xuân Huyên