Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Người cận nghèo tỉnh Đồng Nai được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế

Đăng ngày: 15/07/2019
  Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020 ​  
 

Theo nội dung Nghị quyết, các đối tượng được hỗ trợ gồm:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn hộ cận nghèo quy định tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020.


IMG_3327.JPG
Phó Ban VHXH HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều theo tiêu chí chuẩn hộ nghèo quy định tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai trừ các trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế.

Các đối tượng trên được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách của tỉnh và 20% nguồn kinh phí quy định tại Khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có). Về thời gian hỗ trợ: Từ tháng 8 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020.


IMG_3317.JPG
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Đồng thời, Nghị quyết cũng đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này và giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019.

Đức Thể