Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác giám sát của Đảng đoàn HĐND

Đăng ngày: 15/05/2020
​Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa IX đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng đoàn HĐND vững mạnh, lãnh đạo HĐND thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

​   Tuy nhiên, với đặc thù của về mặt tổ chức Đảng đoàn và của HĐND không phải là cơ quan trực tiếp quản lý đại biểu nên việc thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ gặp những khó khăn nhất định. Việc tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND có lúc, có nơi chưa đáp ứng với tình hình thực tế do số lượng đại biểu chuyên trách có hạn trong khi trên địa bàn luôn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cần phải tổ chức giám sát, thẩm tra những vụ việc mang tính bức xúc, cần thiết.
    Trong nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ như sau:
    - Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát góp phần tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
    - Tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động HĐND. Có định hướng và lãnh đạo kịp thời đối với các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong việc quyết định các vấn đề của địa phương và xử lý những vấn đề bức xúc theo thẩm quyền.
    - Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo sâu sát và hiệu quả.
    - Kiểm tra giám sát phải tiến hành vừa thường xuyên vừa giám sát theo chuyên đề. Sau giám sát có các kiến nghị cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.
    - Tăng cường hoạt động giám sát của các đại biểu HĐND tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Để thực hiện tốt nội dung này cần có tiêu chí phù hợp gắn giữa hoạt động giám sát với việc đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động đại biểu.
   - Thực hiện tốt quy định về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND bầu theo quy định.
    - Lãnh đạo HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp, đạt hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, trong đó chú trọng đến việc đổi mới tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; theo dõi các kiến nghị sau giám sát và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đặc biệt là những đơn thư liên quan đến tham nhũng, lãng phí.
    - Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch và kiểm soát việc công khai mịch bạch trong hoạt động ở các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là công khai thủ tục hành chính để nhân dân, các doanh nghiệp biết và thực hiện.
    - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm đảm bảo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, kịp thời ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí xảy ra.
    - Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh trong thực hiện quy định về trách nhiệm, nội dung, quy trình, cơ chế thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội theo quyết định số 217-QĐ/TW. 

​Nguyễn Thị Oanh