Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Những kiến nghị, đề xuất để tạo thuận lợi cho hoạt động HĐND

Đăng ngày: 06/04/2019
Trên cơ sở đánh giá hoạt động HĐND năm 2018, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và UBTVQH ​

    Đối với Bộ Chính trị: Đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại các địa phương.
   
Đối với Quốc hội: Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số luật chuyên ngành liên quan tới tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước tính gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể một số nội dung như: Liên quan tới bộ máy giúp việc: Điều 27 Luật TCCQĐP; liên quan tới thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp tại Điều 104 Luật TCCQĐP, Điều 91 của Luật Đầu tư công tại khoản 1 Điều 58, khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai; Liên quan tới thời gian thẩm tra báo cáo tại Khoản 2 Điều 124 Luật Ban hành văn bản QPPL.
   
Đối với ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kiến nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị hoạt động HĐND hằng năm hoặc giữa nhiệm kỳ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng của HĐND. Đề nghị Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Dân nguyện tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các khu vực và phối hợp với Ban Công tác đại biểu trong công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động, công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND.
   
Đối với Chính phủ, Chính phủ táng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp tỉnh, chú trọng kiểm tra việc ban hành nghị quyết của HĐND; chi đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong phân cấp, phân quyền; giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời tăng cường công tác giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả. Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND các cấp. Xem xét, ban hành hướng dẫn cụ thể về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu HĐND các cấp.
   
Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đang được xây dựng và đã có những tiếp thu các kiến nghị nêu trên của ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyễn Thị Oanh