Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

Đăng ngày: 08/12/2020
​Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

​    Ngày 04/12/2020, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

    Trên cơ sở xét Tờ trình số 14172/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

binh đoc nghi quyet.jpg

Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Ban VH-Xh HĐND tỉnh

trình bày dự thảo Nghị quyết

    Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị , thống nhất kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 sang năm 2021.

    Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

    Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

     Trương Thị Hộp