Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 28/07/2020
 ​Ngày 10/7/2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã thống nhất về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung nghị quyết như sau:​​

1. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a) Số lượng được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 tối đa 14 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 tối đa 12 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 tối đa 10 người.

        b) Chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Quy định 21 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, được chia thành 03 nhóm, cụ thể:

- Nhóm 1: 03 chức danh chọn bố trí 02 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2, loại 3.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;

+ Trưởng ban Tuyên giáo;

+ Trưởng khối vận.

Trường hợp cấp trưởng do cán bộ cấp xã làm thêm nhiệm vụ thì địa phương có thể bố trí cấp phó để thực hiện nhiệm vụ.

- Nhóm 2: 07 chức danh chọn bố trí 05 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và bố trí 04 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 3.

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã);

+ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

+ Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

+ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

- Nhóm 3: 11 chức danh chọn bố trí 07 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1; bố trí 05 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 2 và bố trí 04 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 3.

+ Chức danh Văn phòng Đảng ủy;

+ Chức danh phụ trách Công tác tiếp dân, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

+ Chức danh phụ trách Kinh tế, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã;

+ Chức danh phụ trách Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ;

+ Chức danh phụ trách Tôn giáo - Dân tộc;

+ Chức danh phụ trách Xã hội, Gia đình và Trẻ em;

+ Chức danh phụ trách Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Đài truyền thanh;

+ Chức danh quản lý Trung tâm văn hóa - thể thao, Trung tâm học tập cộng đồng;

+ Chức danh phụ trách Công tác quản lý trật tự đô thị;

+ Chức danh Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ;

+ Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự.

Tùy vào nhiệm vụ công việc, địa phương có thể kết hợp các chức danh thuộc 03 nhóm nêu trên có nhiệm vụ tương đồng để giảm số người, thuận lợi trong công tác bố trí, sắp xếp.

c) Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở và hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương bằng 20 lần mức lương cơ sở đối với đơn vị hành chính cấp xã có dân số trên 50.000 dân trở lên, hỗ trợ bằng 18 lần mức lương cơ sở đối với đơn vị hành chính cấp xã còn lại.

Đến năm 2022, hỗ trợ bằng 24 lần mức lương cơ sở đối với đơn vị hành chính cấp xã có trên 50.000 dân trở lên; hỗ trợ bằng 22 lần mức lương cơ sở đối với đơn vị hành chính cấp xã còn lại do người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau 05 năm thực hiện.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở và hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương bằng 15,3 lần mức lương cơ sở. Đến năm 2022, được hỗ trợ bằng 19,3 lần mức lương cơ sở do người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau 05 năm thực hiện.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở và hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương bằng 12,6 lần mức lương cơ sở. Đến năm 2022, được hỗ trợ bằng 16,6 lần mức lương cơ sở do người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau 05 năm thực hiện.

Việc khoán quỹ phụ cấp được sử dụng để chi mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (riêng kinh phí hoạt động được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020).

chi ha.jpg
​​Bà Lưu Thị Hà - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày Nghị quyết tại Kỳ họp

d) Mức phụ cấp:

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp hệ số bằng 1,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Ngoài mức phụ cấp quy định nêu trên, đối với trường hợp có trình độ đại học được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,64 lần mức lương cơ sở; trình độ cao đẳng được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,4 lần mức lương cơ sở; trình độ trung cấp được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,16 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp đang hưởng chế độ hỗ trợ thêm theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì sau 05 năm được xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,97 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp có trình độ đại học, hệ số bằng 0,71 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp có trình độ cao đẳng và hệ số bằng 0,36 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp có trình độ trung cấp (chỉ hỗ trợ thêm một lần duy nhất).

đ) Quy định chế độ kiêm nhiệm chức danh:

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà giảm được 01 người trong số lượng theo quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch đang hưởng; phụ cấp kiêm nhiệm không phải trích đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà giảm được 01 người trong số lượng theo quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp đang hưởng, không phải trích đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

e) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

g) Chế độ, chính sách đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, tổ chức lực lượng dân quân thường trực cấp xã, cấp huyện và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách mới.

h) Việc giải quyết chế độ, chính sách dôi dư đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố)

a) Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố): 03 người.

b) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố):

- Bí thư Chi bộ ấp (khu phố);

- Trưởng ấp (khu phố);

- Trưởng Ban công tác mặt trận ấp (khu phố).

     c) Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương:

- Ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên, ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được cấp có thẩm quyền phê duyệt được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở và hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

- Các ấp (khu phố) còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở và hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương bằng 3,0 lần mức lương cơ sở.

d) Mức phụ cấp:

- Bí thư, Trưởng ấp (khu phố): Hệ số bằng 1,58 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Trưởng Ban công tác mặt trận ấp (khu phố): Hệ số bằng 1,46 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người tham gia công việc ở ấp (khu phố) ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng theo ngày khi trực tiếp tham gia vào công việc ở ấp (khu phố) từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) nhưng không vượt quá hệ số bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

đ) Quy định chế độ kiêm nhiệm chức danh:

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố) kiêm nhiệm chức danh, mà giảm được 01 người trong số lượng theo quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2020./.

Lê Anh Khoa