Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 08/12/2020
​Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

​     Ngày 04/12/2020, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

     Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 14196/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

     Đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị

bieu quyet 2.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 18​

     - Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 được như sau:

“2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; ở huyện, thành phố; công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã);

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố;

Các đối tượng tại điểm a, b, c khoản này được gọi chung là cán bộ, công chức”.

- Sửa đổi một số nội dung Điều 3 như sau:

+ Sửa đổi tiêu đề như sau:

“Điều 3. Mức chi và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước”

+ Khoản 1 sửa đổi tiêu đề như sau: “1. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức”.

+ Khoản 2 sửa đổi tiêu đề như sau:  “2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức”.

- Bãi bỏ từ “viên chức” tại một số điều sau: Khoản 1 Điều 1; Điều 2; điểm b, điểm c, điểm d khoản 1, điểm b, điểm e khoản 2 và khoản 3 Điều 3.

    Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 năm 2020./.

        Trương Thị Hộp