Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thực hiện thẩm quyền quyết định liên quan đến công tác đảm bảo trật tư an toàn giao thông của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 30/11/2019
​Sơ kết 02 năm thực hiện quyết định số 759-QĐ/TU ngày 10/4/2017 của Tỉnh ủy về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho thấy, HĐND tỉnh đã ban hành 12 Nghị quyết có liên quan.

​   Từ năm 2017 đến nay, thông qua 05 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 12/127 Nghị quyết có liên quan trực tiếp và tác động mạnh mẽ đến công tác đảm bảo an toàn giao thông. bằng chức năng, nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương của mình, HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, xác định những  vấn đề cần ban hành Nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đó. Nghị quyết được xây dựng đảm bảo quy trình theo quy định cụ thể như sau:
   IMG_4093.JPG
          Phát triển hệ thống xe Buýt tại thành phố Biên Hòa góp phần đảm bảo ATGT


    Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
    Nghị quyết số 154/NQ-HĐND về phân bổ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.
    Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND về sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án.
    08 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công các năm 2017, 2018, 2019 và quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    Nghị quyết số 162/2019/NQ-HĐND về ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    Các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đều có liên quan và tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong đó các Nghị quyết về đầu tư cơ sở hạ tầng chiếm số lượng chủ yếu. Đến nay, các Nghị quyết đề đã phát huy tác dụng trên thực tế.

     Nguyễn Thị Oanh