Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn

Đăng ngày: 06/11/2020
​     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn” và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản; trong đó, chú trọng hoạt động giám sát và theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

 

  Trong những năm qua, việc quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản luôn được Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy.

   Theo đó, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến việc quy hoạch, thăm dò và khai thác khoáng sản như: Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về việc quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…nhm tăng ngun thu ngân sách đ hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng, giảm thải ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản, hạn chế khai thác tràn lan, lãng phí tài nguyên khoáng sản.

- Về lãnh đạo giám sát công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản:

     Để bảo đảm các chính sách, pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh về khoáng sản được triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện và chú trọng theo dĐể bảo đảm các chính sách, pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh về khoáng sản được triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện và chú trọng theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Đây cũng là trách nhiệm Đảng đoàn HĐND tỉnh được giao thực hiện tại Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả từ năm 2016 đến nay, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 09 cuộc khảo sát, giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND thành phố Biên Hòa và Sở Tài nguyên và Môi trường và khảo trực tiếp tại 04 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Hóa An, Công ty cổ phần công trình giao thông 610, Hợp tác xã khai khoáng Thăng Long, công ty cổ phần xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất khẩu Trường Trường Phát; giám sát về tiến độ thi công và tình hình khai thác khoáng sản tại hồ chứa nước Lộc An trên địa bàn huyện Long Thành đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và UBND huyện Long Thànhcông tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Định Quán năm 2018. Qua đó, đoàn giám sát đã có những kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sảnnuôi trồng thủy sản.

- Về lãnh đạo công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri:

   Đảng đoàn đã lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Trong đó, HĐND tỉnh đã nhận 10 đơn của công dân liên quan lĩnh vực khai thác khoáng sản. Kết quả, sau khi xem xét nội dung và phối hợp nắm kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 02 đơn đến cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết và trả lời cho công dân; lưu 08 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, kiểm tra xử lý đối với các hành vi vi phạm theo quy định.

   Thường trực Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và chuyển UBND tỉnh xử lý, giải quyết 03 ý kiến của cử tri về công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định.

   Trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản. Đồng thời, Đảng đoàn lãnh đạo đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe, ghi nhận và xử lý theo quy định các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn thông qua tiếp xúc cử tri và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

      Ngọc Diệp