Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 12/06/2020
​Thực hiện Thông báo số 17/TB-TĐB ngày 02/6/2020 của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ, ngày 11/6/2020, UBND huyện Cẩm Mỹ đã có văn bản số 3461/UBND-NL về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ.​

​    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, đầu tư nâng cấp và sửa chữa các công trình thuỷ lợi, công trình nước sạch nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025, góp phần đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh trong thời gian tới trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã căn cứ văn bản số 3119/UBND-NL ngày 01/6/2020 của UBND huyện, về việc phê duyệt kế hoạch số 14/KH-PNN&PTNT ngày 27/5/2020 của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của từng công trình cấp nước tập trung, công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu UBND huyện xem xét cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc duy tu, khắc phục, sửa chữa để đưa vào vận hành, sử dụng. Báo cáo kết quả, đề xuất gửi về UBND huyện trong tháng 06/2020 để xem xét, tổng hợp chỉ đạo thực hiện.

Hàng năm, chủ động rà soát, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, xét nghiệm chất lượng mẫu nước tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn, các thiết bị lọc nước tại các trường học, Trạm y tế để kịp thời có biện pháp khắc phục đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm mẫu nước không đạt, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch của người dân.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND các xã tổ chức rà soát, điều tiết nước tại các hồ, đập hợp lý để phục vụ đảm bảo kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương; kịp thời xả lũ khi mưa to, tránh gây ngập úng, lũ lụt thiệt hại đến con người, tài sản của người dân.

Riêng đối với dự án hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San - Sông Ray - Xuân Đông - Xuân Tây do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư: có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã hỗ trợ chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các thủ tục hồ sơ về đất đai, môi trường... kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện gửi về UBND huyện để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình cấp nước tập trung tại 02 xã: Thừa Đức, xã Sông Nhạn; kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thi công thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo theo tiến độ đã đề ra. Báo cáo kết quả tham mưu, đề xuất gửi về UBND huyện trước ngày 19/6/2020 để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện:

Tập trung rà soát, tham mưu UBND huyện khôi phục lại hồ sơ thiết kế 03 dự án hồ chứa nước: Suối Đôi, Giao thông, Suối Ran, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý, khai thác và đảm bảo an toàn hồ đập. Báo cáo, đề xuất gửi về UBND huyện trước ngày 17/6/2020 để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc thu hồi đất, hiến đất, bàn giao đất… tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn huyện để đưa vào Kế hoạch khai thác, quản lý mà UBND huyện đã chỉ đạo trước đây tại Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 21/01/2020. Báo cáo kết quả, tham mưu đề xuất gửi về UBND huyện trước ngày 24/6/2020 để tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

4. Yêu cầu UBND các xã:

Tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ, sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung để góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nông thôn đạt QCVN 02 theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo vệ an toàn các công trình thuỷ lợi; thường xuyên nạo vét, phát quang, dọn rác tại các dòng suối, hồ, đập… trên địa bàn để khơi thông dòng chảy trong mùa mưa bão.

Nguyễn Bình