Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Việc ban hành và tổ chức triển khai các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị về công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ

Đăng ngày: 15/05/2020
​Để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết hàng năm, để lãnh đạo các hoạt động của HĐND tỉnh trong đó có việc thực hiện kiểm tra, giám sát. Các nghị quyết hàng năm được cụ  thể hóa thành các Nghị quyết theo từng quý để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể, sâu sát thực tế.

    ​Việc kiểm tra giám sát trong Đảng đoàn HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy định chung và Quy chế hoạt động của Đảng đoàn. Do đặc thù của Đảng đoàn HĐND tỉnh không phải là tổ chức cơ sở đảng, không phải là cơ quan chuyên môn của cấp ủy; 100% thành viên của Đảng đoàn hoạt động kiêm nhiệm; đối tượng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn đều thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở Đảng nơi công tác do đó việc kiểm tra, giám sát nói chung cũng nhưng giám sát công tác cán bộ tại Đảng đoàn chủ yếu thể hiện qua công tác phối hợp với tổ chức cơ sở Đảng của đại biểu nắm tình hình nhằm tránh sự trùng lắp.
     Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức của Đảng đoàn, HĐND tỉnh. Đề cao trách nhiệm của các thành viên Đảng đoàn và mỗi đại biểu HĐND tỉnh qua đó, mỗi đại biểu đã thực hiện nghiêm túc những quan điểm, đường lối của Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tư tưởng chính trị nói chung. Đồng thời trong công tác thông tin, tuyên truyền đến cử tri và nhân dân, Đảng đoàn HĐND quán triệt việc thông tin phải đảm bảo đúng qua điểm, đường lối, chính sách và giám sát việc thực hiện chỉ đạo đó.
   Ngoài việc thực hiện kiểm tra, giám sát trong Đảng, Đảng đoàn lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát về mặt chính quyền thông qua các hoạt động: Tổ chức các đoàn giám sát, thẩm tra, chất vấn, cho ý kiến, giám sát trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh Tư pháp.
    Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động HĐND và đại biểu thông qua việc lãnh đạo đại biểu HĐND thực hiện tốt mối quan hệ với cử tri và nhân dân, thể hiện qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đại biểu báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động đại biểu đồng thời chịu sự giám sát của UBMTTQVN các cấp.
    Đảng đoàn HĐND thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nắm tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tham mưu đề xuất kịp thời những nội dung liên quan việc phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh theo đúng quy định. Đã tham mưu, đề xuất tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những định hướng, chủ trương quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng – an ninh, về công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh.
    Các đại biểu chuyên trách đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Chấp hành tốt các Nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại biểu chuyên trách thực hiện tốt chức trách, vai trò của người đại biểu dân cử và là người lãnh đạo các tổ chức của HĐND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng năm như: Tổ chức kỳ họp; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND và các ngành; định hướng cho HĐND quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; tổ chức hoạt động giám sát và đưa ra các kiến nghị sau giám sát; tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND cấp huyện, cấp xã….
    Bên cạnh đó, các đại biểu hoạt động chuyên trách còn thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ, công chức trong tập thể Văn phòng HĐND tỉnh và giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ  cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.
   Các đảng viên là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách nhìn chung đều thực hiện tốt vai trò đại biểu và vai trò người Đảng viên như: Dành thời gian thích hợp cho hoạt động đại biểu, tham gia các kỳ họp, có các ý kiến, kiến nghị, đề xuất vào những quyết định của HĐND, tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tại địa bàn đại biểu ứng cử; tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, một số đại biểu còn tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc và nơi cư trú; tham gia tiếp công dân theo lịch phân công của Tổ đại biểu. Bên cạnh đó, các đại biểu gương mẫu trong lối sống và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nơi cơ quan, đơn vị công tác.
    Hàng năm, HĐND tỉnh có tổ chức đánh giá về chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá 100% Đảng viên là đại biểu HĐND tỉnh đều tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

​Nguyễn Thị Oanh