Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

​Triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉn

Đăng ngày: 12/02/2020
Năm 2020, thực hiện, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 20 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên
 

Về Chương trình về vệ sinh an toàn thực phẩm:  Thực hiện tuyên truyền thông qua nhiều hình thức; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức trong công tác quản lý về ATTP cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Tiến hành khảo sát, lấy mẫu lựa chọn các cơ sở tham gia xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tổ chức đánh giá, xác lập chuỗi; tập huấn kiến thức chung về ATTP đối với cơ sở tham gia chuỗi; lấy mẫu; kiểm tra, giám sát; cấp giấy xác nhận và logo; truyền thông tuyên truyền. Kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (khi cơ sở được xếp loại A/B và có yêu cầu);

 Chương trình phát triển Chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản:

Chỉ tiêu về liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

TT

Tên chỉ tiêu

ĐVT

Chỉ tiêu kế hoạch 2020

1

Số lượng chuỗi liên kết mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chuỗi

35

2

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết

%

≥ 40

- Tiếp tục phối hợp với địa phương, các chủ dự án triển khai thực hiện có hiệu quả 16 dự án cánh đồng lớn đã được phê duyệt; mở các lớp tập huấn tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-  Mời gọi các doanh nghiệp có năng lực tham gia mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, chọn những doanh nghiệp có đủ năng lực, có thị trường tiêu thụ ổn định và không ngừng phát triển mở rộng; doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để tạm ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, đồng thời có đủ năng lực tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và thu mua sản phẩm cho nông dân, đảm bảo người dân và doanh nghiệp đều có lợi.

- Đẩy mạnh việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; về cơ chế chính sách khuyến khịch doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết  trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đến năm 2020.

Chương trình xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trong nông nghiệp nông thôn.

Chỉ tiêu về phát triển các hình thức tổ chức sản xuất

TT

Tên chỉ tiêu

ĐVT

Chỉ tiêu kế hoạch 2020

1

Hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới

HTX

35

2

Câu lạc bộ - Tổ hợp tác thành lập mới

CLB-THT

50

3

Tỷ lệ Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá

%

≥ 60

-  Củng cố HTX nông nghiệp hiện đang hoạt động kém hiệu quả theo hướng đổi mới về nội dung hoạt động, tăng cường thêm xã viên đặc biệt là các đối tượng hộ gia đình và pháp nhân mà luật HTX mới cho phép, bằng nhiều hình thức tăng cường thêm vốn góp của HTX, tăng cường mở rộng các khâu dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ chế thị trường hiện nay trong thời kỳ hội nhập ở Việt nam; kiên quyết giải thể các HTXNN không có khả năng củng cố.

- Đẩy mạnh việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chính sách, như: Đề án phát triển kinh tế tập thể; Đề án phát triển kinh tế trang trại; Kế hoạch số 11980/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 12802/KHUBND, ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp của Thủ tướng Chính Phủ.

Chương trình Quy hoạch sắp xếp lại dân cư: Bố trí sắp xếp lại dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, Khu rừng đặc dụng là mục tiêu nhưng đồng thời là giải pháp để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong tỉnh; gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới của tỉnh.

- Theo dõi tiến độ thực hiện công tác bố trí, sắp xếp dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên dịa bàn tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách di dời dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.

- Tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác sắp xếp và bố trí dân cư trên địa bàn. Lập danh sách và phân loại các đối tượng, tổ chức họp dân tuyên truyền vận động, thông báo công khai chủ trương bố trí ổn định dân cư trên địa bàn.

- Phối hợp với UBND các huyện và chủ các dự án tiến hành xây dựng hoàn chỉnh các khu tái định cư, lập danh sách các đối tượng được di dời vào vùng dự án, thực hiện các chính sách di dời dân theo quy định. Tổ chức bố trí tái định cư các hộ dân vào vùng dự án, thực hiện các chính sách theo quy định;

Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn: Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trong tổng giá trị sản xuất khu vực nông thôn, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại.Tạo việc làm ổn định cho khoảng lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. Sử dụng hợp lý và làm tăng giá trị các nguồn nguyên liệu được sản xuất từ nông lâm nghiệp ở địa phương. Bảo tồn và phát triển các làng nghề, nghề truyền thống. Xây dựng các làng nghề mới, làm hạt nhân cho phát triển ngành nghề. 

 Đề án: “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”: Triển khai sâu rộng nội dung Chương trình OCOP đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất, người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai qua các hình thức tuyên truyền. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp/HTX tham gia OCOP. Phấn đấu có thêm ít nhất 20 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên

Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao đông nông thôn: Xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, hiệu quả từ những chương trình dự án gắn với chương trình thực hành của đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên từng địa bàn cho phù hợp; khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia tích cực vào công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau khi đào tạo nghề.​

Nguyễn Bình