Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 27/12/2018
​Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt 76%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 56,78% năm 2017 lên 59.09% năm 2018, đạt chỉ tiêu đề ra.
 

​Năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; đồng thời chỉ đạo các Sở ban ngành địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, đối với kết quả công tác giải quyết việc làm đào tạo nghề đã đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Dự ước thực hiện cả năm giải quyết việc làm cho 84.868 lượt người, đạt 106,9% kế hoạch; tổ chức 20 sàn giao dịch việc làm, tiếp nhận trực tiếp tại sàn 4.429 hồ sơ; Giải quyết 45.397 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 48.399 lượt lao động thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho 2.106 người. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, cán bộ quản lý doanh nghiệp làm công tác liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

Trong năm 2018, ước tuyển mới 75.882 người, đạt 100,07% kế hoạch năm, trong đó: Cao đẳng: 6.397 người, đạt 103.18% kế hoạch năm; trung cấp: 11.876 người, đạt 103.27% kế hoạch năm; Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 57.609 người; số học viên trung cấp trở lên là 18.273 người, chiếm 24.08 % trên tổng số tuyển mới năm 2018. Số người tốt nghiệp là ước thực hiện 67.211 người đạt 101.99% kế hoạch năm, trong đó: cao đẳng nghề: 4.814 người; trung cấp nghề: 5.612 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 56.785 người. Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt 76%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 56,78% năm 2017 lên 59.09% năm 2018, đạt chỉ tiêu đề ra (năm 2018 là 59% tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề).

Kiếm Long