Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch lịch sử toàn quốc

Đăng ngày: 19/12/2019
​Ưu tiên tổ chức thực hiện số hóa sổ hộ tịch và cung cấp thông tin hộ tịch (giai đoạn từ năm 2006 đến nay) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc bằng Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử.
 

​Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trên cơ sở Hướng dẫn số hóa sổ hộ tịch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch lịch sử toàn quốc nhằm triển khai kịp thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và bảo đảm tối đa lợi ích của người dân. Bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch (đặc biệt là cấp Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Trích lục khai tử), có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật; công dân trên địa bàn tỉnh có thể yêu cầu cấp trích lục bản sao hộ tịch ở tất cả các cơ quan quản lý dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc thực hiện, dữ liệu số hóa sổ hộ tịch và thông tin dữ liệu phải được thực hiện cập nhật, số hóa một cách chính xác, nhanh chóng và đúng theo quy định của pháp luật. Việc số hóa sổ hộ tịch và thông tin dữ liệu phải thực hiện đồng bộ với việc rà soát, sắp xếp hệ thống sổ hộ tịch, đảm bảo thực hiện chế độ lưu trừ vĩnh viễn theo quy định. Dữ liệu hộ tịch do cấp nào tạo lập (đăng ký) thì cấp đó sẽ thực hiện việc số hóa tại cấp đó. Trường hợp sổ hộ tịch do UBND cấp xã đăng ký nhưng lưu tại 02 cấp (cấp xã và cấp huyện) thì thực hiện việc số hóa tại cấp xã. Đối với dữ liệu mà theo lịch sử hiện không xác định được cơ quan tạo lập (do chia tách, sáp nhập địa giới hành chính hoặc sổ hộ tịch từ trước 30/4/1975 để lại hiện còn lưu) thì thực hiện việc sổ hóa tại cấp lưu sổ hộ tịch đó.

Việc số hóa dữ liệu hộ tịch phải đảm bảo các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Sở Tư pháp được giao là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch đã ban hành.

Thu Hương