Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hướng dẫn mức chi đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC,VC tham gia các lớp bồi dưỡng

Đăng ngày: 09/12/2019
​Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính đã có văn bản số 4067/HD-SNV-STC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

​Theo đó việc chi đào tạo do cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lớp thực hiện, cụ thể như sau:

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung:

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày; 40.000 đồng/người/buổi.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ hai trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ: 300.000 đồng/người/tháng.

IMG_2290.JPG
Ông Nguyễn Văn Thuộc - nguyên GĐ Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND 
tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

 

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống:

- Học tập trung dưới một tháng: Hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày; 30.000 đồng/người/buổi.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ hai trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trờ xuống tính theo ngày.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ đã hưởng chế độ hỗ trợ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì không hưởng chế độ hỗ trợ thêm đối với nữ.

Chi hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số:

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ hai trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

IMG_2449.JPG 
 ​Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp
 

Ngoài các nội dung chi, mức chi theo Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND thì được chi thêm các nội dung quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 4 Thông tư so 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính gồm: Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước và hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc.

Kiếm Long