Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới do Mặt trận Tổ quốc phụ trách

Đăng ngày: 23/05/2019
​Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 123/HD-MTTQ-BTT về nội dung, cách thức, quy trình, phương pháp đánh giá đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Mặt trận Tổ quốc phụ trách.

Theo đó, mục đích của việc đánh giá phải đảm bảo các tiêu chí xét công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Mặt trận tổ quốc phụ trách được chính xác, hiệu quả nhất. Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, đối với tiêu chí nông thôn mới nâng cao, định kỳ hàng quý, 6 tháng họp Ban vận động các ấp để đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng ấp văn hóa đồng thời lồng ghép các tiêu chí xây dựng ấp nông thôn mới, hộ nông thôn mới. Hàng năm tổ chức thẩm định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa kết hợp với các nội dung hộ nông thôn mới, ấp nông thôn mới. Báo cáo kết quả về tỉ lệ số ấp văn hóa/xã về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kết quả việc đáinh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính phải được thực hiện trên 60% số hộ dân, tổ chức ở trong xã. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính phải đạt tren 90% số hộ dân, tổ chức được lấy ý kiến. Việc công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã phải được niêm yết tại Nhà văn hóa (Trung tâm sinh hoạt cộng đồng) ấp, Nhà văn hóa xã, trụ sở xã; công bố kết quả trên hệ thống thông tin cấp huyện, xã, thời gian 10 ngày kể từ sau báo cáo tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện. Việc công khai kết quả lấy ý kiến của người dân, nếu có ý kiến thắc mắc thì Chủ tịch UBMTTQVN các cấp có trách nhiệm trả lời.

Đối với tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Thường trực MTTQ cấp huyện, xã và Ban Công tác Mặt trận lấy ý kiến tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã, kết quả đánh giá phải thực hiện trên 60% số hộ dân, tổ chức ở các khu dân cư trong xã; tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng phải đạt trên 98% số hộ dân, tổ chức được lấy ý kiến. Việc công khai kết quả lấy phiếu trong vòng 10 ngày tại vị trí như đối với tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Kim Chung​