Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Quý I/2019

Đăng ngày: 12/04/2019
​    Nhìn chung, trong thời gian qua việc tiếp công dân của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm hơn và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.  

   Trong Quý I/2019, toàn tỉnh đã tiếp 1.363 lượt với 1.404 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (tăng 111 lượt, tăng 114 người so với cùng k năm 2018). Phát sinh 09 lượt đoàn đông người với 160 người của 08 vụ việc (trong đó, có 06 vụ việc cũ, 02 vụ việc mới) đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, huyện, sở, ngành để khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; giảm 11 lượt đoàn, giảm 542 người so với cùng kỳ năm trước. Nội dung tiếp công dân không có nội dung liên quan đến tham nhũng, chủ yếu liên quan đến khiếu nại công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nuớc thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; một số trường họp thắc mắc, phản ánh, đề nghị chủ yếu về lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, hồ sơ chính sách xã hội, chính sách người có công; đề nghị kiến nghị hướng dẫn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
   Qua ý kiến trình bày của công dân, Ban Tiếp công dân các cấp, bộ phận tiếp công dân các s, ngành đã giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành chính sách nhà nước và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người khiếu nại theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo, đề xuất xử lý nội dung công dân trình bày; tham mưu người đứng đu có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, làm rõ theo các nội dung công dân nêu, xem xét giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
  Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.599 đơn trong đó, kỳ trước chuyển sang 186 đơn, nhận mới trong kỳ là 1.413 đơn; giảm 128 đơn, tương đương giảm 08% so vi cùng kỳ năm trước. Trong 1.101 đơn đủ điều kiện xử lý, có 163 đơn thuộc thẩm quyền (149 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo, 04 đơn tranh chấp đt đai), giảm 50 đơn, tương đương giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; 938 đơn không thuộc thẩm quyền được xử lý theo quy định, cụ th: 129 đơn có văn bản hướng đẫn, 571 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền, 238 đơn có công văn trả lời.
  Trong thời gian qua, Người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp tiếp công dân, đối thoại với người khiếu nại; từ đó giải quyết kịp thời các bức xúc của công dân, đặc biệt là đối vi các vụ khiếu nại phức tạp; hạn chế tình hình khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan Trung ương; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định, hạn chế được việc chuyển đơn lòng vòng. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; chất lưng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được nâng lên, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; trong quá trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có kết hợp vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành các chủ trương, chính sách; qua giải thích pháp luật một số trường hợp công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Việc tiếp công dân ca Lãnh đạo UBND cấp huyện ở một số địa phương còn hạn chế về số lượng. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa cao do một số địa phương có khối lượng đơn phát sinh tập trung cùng thời điểm trong khi nhân sự ít; một số trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phải tổ chức họp lấy ý kiến của các cấp, các ngành liên quan.
  Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giảỉ quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban ngành tập trung giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đúng quy định pháp luật; đảm bảo chất lượng và thời gian; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; các kết luận giải quyết tố cáo và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo./.
 
   Ngọc Diệp