Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường

Đăng ngày: 16/04/2019
​ Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
 

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh đạt 100% khối lượng khoảng 02 tấn/ngày (đạt mục tiêu Nghị quyết là 100%).

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 98%, khoảng 386 tấn/ngày (đạt mục tiêu Nghị quyết là 99%).

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đạt 100%, khoảng 976 tấn/ngày (đạt mục tiêu Nghị quyết là 100%).

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 98,1%, khoảng 1.838 tấn/ngày (mục tiêu Nghị quyết năm 2019 là 99%).

Có 25/25 khu công nghiệp có chất lượng nước thải đạt chuẩn theo quy định, đạt mục tiêu Nghị quyết là 100%.

Có 25/25 khu công nhiệp có lượng nước thải ổn định đảm bảo vận hành HTXLNTTT đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát (đạt mục tiêu Nghị quyết là 100%).

Riêng tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 48%, tuy nhiên theo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện Sở đang chuẩn bị nội dung để tổ chức cuộc họp với các địa phương, các đơn vị xử lý chất thải bàn giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt trên địa bàn khoảng 30% theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đề ra.

Xuân Huyên