Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 10/12/2019
​Có 487 dự án chưa triển khai thực hiện với diện tích thu hồi là  1.769,88 ha, quá 03 năm chưa triển khai thực hiện.

​    Tổng số các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11/12/2014, Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 16/7/2015, Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016, Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016, Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 là 1.335 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 8.232,97 ha. Kết quả thực hiện cụ thể các dự án như sau:

Tổng số dự án đã hoàn thành việc thu hồi đất là 646 dự án với diện tích đất thu hồi là 2.623,44 ha.

Các dự án đang triển khai thực hiện là 202 dự án với diện tích đất thu hồi là 3.839,64 ha. Các dự án này hiện đã được các địa phương kiểm kê xong hiện trạng đang lập thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện thu hồi đất; một số dự án đang kiểm đếm để lập phương án bồi thường.

Có 487 dự án chưa triển khai thực hiện với diện tích thu hồi là  1.769,88 ha. Nguyên nhân do các dự án này chưa bố trí được nguồn vốn; một số dự án do kết hợp sử dụng chung; một số dự án do điều chỉnh vị trí thực hiện và một số dự án đang lập lại chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư năm 2015.

Tổng số dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 234 dự án, vối tổng diện tích là 328,58 ha. Kết quả thực hiện như sau:

Các dự án đã thực hiện là 99 dự án, trong đó sử dụng đất trồng lúa 114,10 ha. Các dự án đang triển khai thực hiện là 37 dự án với diện tích đất trồng lúa là 77,44 ha. Các dự án này hiện đã được các địa phương kiểm kê xong hiện trạng đang lập thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện thu hồi đất; một số dự án đang kiểm đếm để lập phương án bồi thường. Các dự án chưa triển khai thực hiện là 85 dự án với diện tích sử dụng đất trồng lúa là 111,02 ha.

Các dự án sử dụng đất rừng: Dự án đã thực hiện là 04 dự án, trong đó sử dụng đất rừng phòng hộ là 9,64 ha. Dự án đang triển khai thực hiện là 3 dự án với diện tích đất rừng phòng hộ là 1,90 ha.  Các dự án chưa thực hiện là 3 dự án

Đã hoàn thành 03 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Từ những kết quả kiểm tra, rà soát các dự án 03 năm chưa triển khai thực hiện, có 487 dự án chưa triển khai thực hiện với tổng diện tích là 1.769,88 ha và 88 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng  với tổng diện tích là 114,74 ha chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, UBND tỉnh đã đề xuất HĐND tỉnh xem xét thu hồi theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai năm 2013.

Đối với 202 dự án với tổng diện tích thu hồi là 3.839,64 ha và 40 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng với tổng diện tích đất thu hồi là 79,34 ha, đang thực hiện các bước của quy trình thu hồi đất, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua để tiếp tục triển khai thực hiện.

Đồng thời, để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án không triển khai thực hiện, đảm bảo quyền của người sử dụng đất.​ 

Nguyễn Bình