Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Không sửa chữa ngày sinh của công chức là Đảng viên

Đăng ngày: 21/06/2019
​Ngày 01/06/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
 

​Theo đó, việc sửa chữa thông tin trong hồ sơ công chức được quy định như sau:

- Đối với trường hợp thông tin trong các hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội… không thống nhất thì hoàn thiện, bổ sung và thống nhất theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh thì căn cứ vào Lý lịch cán bộ, công chức lập khi tuyển dụng lần đầu vào cơ quan Nhà nước.

- Không sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh của công chức là Đảng viên mà thống nhất xác định ngày, tháng, năm sinh của công chức theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng.

- Việc sửa chữa thông tin trong hồ sơ công chức phải được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bằng văn bản, sau khi có bản kết luận điều tra, xác minh.

Với trường hợp lập mới hồ sơ công chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc thực hiện như sau:

- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm hướng dẫn công chức kê khai và hoàn thiện các thành phần hồ sơ theo quy.

- Sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong các thành phần hồ sơ. Trường hợp các thành phần hồ sơ thống nhất thông tin thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức xác nhận, chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ công chức và báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

- Trường hợp sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ nhưng giữa các thành phần hồ sơ không thống nhất thông tin thì cơ quan sử dụng công chức ban hành quyết định thực hiện việc kiểm tra, xác minh, sau đó báo cáo kết luận việc kiểm tra, xác minh để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định thống nhất thông tin hồ sơ bằng văn bản

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Kiếm Long