Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai triển khai các hoạt động quỹ “Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm 2019

Đăng ngày: 04/06/2019
​Mục tiêu phấn đấu năm 2019 các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 300 tỷ đồng (trong đó vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên vận động đoàn viên,hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tham gia hưởng ứng, vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng dân cư đạt trên 290 tỷ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực để chăm lo giúp đỡ người nghèo,hộ nghèo, vùng nghèo, vưa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện hoạt động quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Mục tiêu phấn đấu năm 2019 các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 300 tỷ đồng (trong đó vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên vận động đoàn viên,hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tham gia hưởng ứng, vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng dân cư đạt trên 290 tỷ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung của Kế hoạch gồm hoạt động mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo, giúp hộ nghèo về tư liệu sản xuất, vốn, giống, kinh nghiệm làm ăn, tạo việc làm,giúp trẻ em nghèo có điều kiện đi học, giúp người nghèo khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ khó khăn đột xuất. Phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức thành viên tập hợp, tương trợ hộ nghèo vào mạng lưới tổ tự quản “giảm nghèo” ở cộng đồng dân cư. Phối hợp hỗ trợ nâng chất lượng sử dụng vốn vay của hộ nghèo từ các tổ tiết kiệm của các đoàn thể chính trị-xã hội từ ngân hàng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015-2020 theo nghị quyết của Tỉnh ủy.

Định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các thành viên Ban vận động báo cáo kết quả đạt được về Thường trực Ban vận động để tập hợp báo cáo chung. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Thường trực Ban vận động sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc xóa nhà dột, nhà tạm phát sinh và việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Kim Chung​