Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phấn đấu tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 10% đến 12% so với năm 2018

Đăng ngày: 26/03/2019
​Đó là một trong những mục tiêu đặt ra trong năm 2019 trong Chương trình hành động của UBND về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

​     Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ph​át triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn và thách thức như chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp, tình hình ô nhiễm môi trường, thách thức ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng khắc nghiệt; thiên tai dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; các nguồn vốn huy động đầu tư ngoài ngân sách còn nhiều khó khăn; hệ thống, kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội chưa đồng bộ…

Do đó, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ nói chung và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nói riêng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tại Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém. Triển khai hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh giao. Tập trung khai thác nguồn thu, tăng cường công tác kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, đặc biệt tiết kiệm chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hạn chế tối đa chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thoát nước ở các đô thị và phòng chống lũ lụt, ngập úng; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đi đôi với tăng cường quản lý đầu tư các dự án cấp nước sạch, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế. Tăng cường trao đổi cung cấp hệ thống thong tin về thị trường xuất nhập khẩu, bảo đảm cân đối xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 10 đến 12% so với năm 2018, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10,5-11,5% so với năm 2018…

Thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án quan trọng của tỉnh; cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí; bảo đảm cân đối về đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoag3 26-28% GRDP.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội và tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững theo hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang thực hiện các giải pháp tạo môi trường, cơ hội, khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, tự vươn lên thoát nghèo. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững, trong đó tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Lê Lài