Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Đăng ngày: 09/10/2019
​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 về phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

​​    Mục tiêu của đề án là đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng và khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

    Đề án cũng đưa ra bốn nhóm định hướng giải pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, như: Nhóm các giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng trong kinh tế chia sẻ và nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kỉnh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ.

    Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được quy định trong đề án là rà soát các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đã được quy định. Tùy thuộc vào địa phương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các quy định về kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ tại địa phương nhưng không được trái với các quy định của pháp luật.


Lê Lài