Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 07/08/2019
​Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triến kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm như sau
 

​Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực ở các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

 KTD 3 so ket 6 thang.jpg
Khối Thi đua 3 tổ chức sơ kết hoạt động 6 thá​ng đầu năm 2019

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, sản xuất. Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưõng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng và cơ quan truyền thông; thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; tăng cưòng hoạt động của hệ thống cộng tác viên cung cấp thông tin ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Tiếp tục rà soát, giảm bớt những thủ tục không cần thiết, giảm bớt phiền hà cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ khen thưởng. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu giữ hiện vật khen thưởng, hoàn thành việc xây dụng và đưa vào sử dụng phần mềm công nghệ thông tin quản lý thi đua, khen thưởng.

Kiếm Long