Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày: 19/05/2020
​Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 30/06/2020 đạt 203.803 tỷ đồng, tăng 2,48% so đầu năm. Trong đó: Phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 1.313 tỷ đồng; tiền gửi ước đạt: 202.490 tỷ đồng. ​

​    Ngành Ngân hàng Đồng Nai tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh trong năm 2020 để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra,​ cụ thể:  

    Đến cuối tháng 04/2020, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,4%/năm. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Đến 30/06/2020 tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 221.607 tỷ đồng, tăng 4,22% so với đầu năm (trong đó nợ xấu ước chiếm 0,77% trên tổng dư nợ cho vay). Dư nợ cấp tín dụng bao gồm:  Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt: 1.823 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay ước đạt: 219.784 tỷ đồng, tăng 4,30% so đầu năm,

Đến cuối tháng 04/2020, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Về tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng:

+ Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đến 30/6/2020 dư nợ ước đạt 57.200 tỷ đồng, tăng 3,73% so với cuối năm 2019, chiếm tỷ trọng 26,03% so với tổng dư nợ cho vay. Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước có 10.868 tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ trọng 19% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đến 30/6/2020 dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt 65.500 tỷ đồng, tăng 4,66 so với cuối năm 2019, chiếm tỷ trọng 29,80% so với tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, đến 30/6/2020, dư nợ ước đạt 1,5 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 55 triệu đồng.

Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu, đến 30/6/2020 ước đạt 36.327 tỷ đồng, giảm 1,34% so với 31/12/2019, chiếm tỷ trọng 16,52% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 11.533 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 5,24% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn.

Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, đến 30/6/2020 ước đạt 44.646 tỷ đồng, tăng 2,07% so với 31/12/2019, chiếm tỷ trọng 20,31% so với tổng dư nợ cho vay.

Cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam về cho vay nhà ở của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, đến 31/12/2016 các TCTD trên địa bàn đã giải ngân 257,5 tỷ đồng (do đã ngưng giải ngân từ 01/01/2017 theo quy định), tính đến 30/6/2020 ước dư nợ 59,39 tỷ đồng và 382 khách hàng vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và xây dựng nhà ở xã hội còn dư nợ.

Nguyễn Bình