Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính

Đăng ngày: 22/05/2019
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đến nay như sau:

Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước cúa Bộ ngành trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, cụ thể: Ngành văn hóa thể thao và du lịch (Quyết định số 169 ngay 15/01/2019), ngành xây dựng (Quyết định số 718 18/3/2019; ngành giao thông vận tải (Quyết định số 717 ngày 08/3/2019), ngành công thương (Quyết định số 258 ngày 21/1/2019); Ban Quản lý các khu công nghiệp (Quyết định số 276 ngày 22/01/2019), ngành kế hoạch và đầu tư (Quyết định số 257 ngày 21/01/2019).

Đồng thời, tổng hợp lập danh mục thủ tục hành chính các ngành dọc (điện, nước, phòng cháy chữa cháy, công an, thuế, kho bạc…) đang thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện và đề xuất Văn phòng Chính phủ xem xét, công nhận trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Các thủ tục mới ban hành được cập nhật mã số biên nhận hồ sơ; cập nhất quy trình lưu đồ tiếp nhận-luân chuyển- xử lý cụ thể đối với từng thủ tục lên phần mềm một cửa chung của tỉnh.

Về tình hình, kết quả nhập dữ liệu thủ tục hành chính, nội dung thủ tục công bố đều được niêm yết, công khai minh bạch tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, bộ phận một cửa của UBND cấp xã; cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia,cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. Đồng bộ dữ liệu giữ cơ sở dữ liệu quốc gia với cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo thông tin tra cứu chính xác, thống nhất trên các hệ thống.

Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã tiếp tục triển khai quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao các sở, ban ngành chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện rà soát theo nhóm thủ tục hành chính; rà soát đơn giản hóa cụthể đối với từng thủ tục hành chính theo tinh thần Kế hoạch số 14550/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Chương trình Quý 2 năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh sẽ hoàn thành việc tổng hợp, xây dựng phương án đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính từ đầu năm 2019 đến nay được chú trọ, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục nhận được 02 trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về sự chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; nội  dung phản ánh, kiến nghị trên đều được xử lý và công khai kịp thời.

Việc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính được đặt làm trọng tâm. Các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp tỉnh gồm liên thông giữa Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong lĩnh vực đấy đai (26 thủ tục); giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế tỉnh về lĩnh vực đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế (31 thủ tục); Sở Tài nguyên &Môi trường và Cục thuế tỉnh giải quyết trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính (22 thủ tục); liên thông giữa Sở Lao động TB&XH tỉnh với Sở Tư pháp giải quyết cấp giấy phép lao động nước ngoài và cấp lý lịch tư pháp, dịch vụ dịch thuận; giữa Sở Lao động TB&XH tỉnh với Phòng Lao động TB&XH huyện, UBND cấp xã trong lĩnh vực thương binh và xã hội; thủtụcliên thông cấp giấy phép lao động liên thông giữa Ban Quản lý các KCN,Sở lao động với Sở Tư pháp.

Kim Chung​