Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​     Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, ngày 23/3/2020, UBND tỉnh có văn bản số 3031/UBND-KTNS triển khai đến các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị chủ đầu tư tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
 
​    ​Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án ​hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. 
 
​Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (Khóa X) xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" với mục tiêu tổng quát là cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế phát triển ngành dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng nâng cao tỷ trọng của các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin để tác động lan tỏa tới các lĩnh vực dịch vụ khác.​
 
​Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/7/2009 về xây dựng thành phố Nhơn Trạch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020​
 
​Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để trong thời gian tới, nước ta đạt mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.​
 
​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
 
​Nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau:
 
Năm 2020, thực hiện, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 20 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên
 
​Năm 2020, tốc độ tăng trưởng GTSX nông, lâm, thủy sản, phấn đấu đạt khoảng 3,0 - 3,2%
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: