Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ngày 15/11/2019.
 
​Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
​Ngày 05/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
 
  ​Ngày 15/10/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.  
 
​Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 
 ​Tính đến thời điểm tháng 10/2019 tổng đàn heo khoảng 1,480 triệu con, giảm 35,01 % so cùng kỳ và giảm 41% so với thời điểm trước khi có dịch. Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh, giá heo đến ngày 16/10 đã đạt mức 62.000 đến 64.000 đồng/kg.​
 
​​ Các dự án triển khai trên địai bàn gồm 06 dự án, trong đó có 04 dự án trọng điểm năm 2018 tiếp tục chuyển sang năm 2019 và 02 dự án khởi công mới trong năm 2019, cụ thể như sau:​
 
​Lũy kế 10 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 16.062 triệu USD, tăng 5,61% so cùng kỳ.Nguyên nhân làm cho kim ngạch xuất khẩu 10 tháng tăng thấp do giá xuất khẩu giảm mạnh​ 
 
  ​Ngày 29/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
 
​13/24 ý kiến của cừ tri được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đao thực hiện, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: