Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Vấn đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Đăng ngày: 22/06/2020
​Thảo luận tại kỳ họp cuối năm 2019, Đại biểu đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do đó giải pháp từ 2020, cần xem xét phải ban hành kế hoạch chung của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công 5 năm và hàng năm, trong đó phân theo từng lĩnh vực (giao thông, hạ tầng công cộng....), từng địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

​     Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trả lời, theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, trong đó, tập trung một số nội dung chính như sau:  

1- dautucong.JPG
            Đại biểu HĐND đề nghị đẩy nh​anh tiến độ các dự án đầu tư công


    
1. Các đơn vị chủ đầu tư các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện: - Khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiêu kế hoạch vốn năm 2020.
    Tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật để sớm khởi công công trình và ký hợp đồng gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn. - Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu… bảo đảm tiến độ thi công công trình.
    Đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; các nhà thầu thi công xây dựng công trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bac Nhà nước, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
    Đối với dự án hoàn thành năm 2020: tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
    Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020: tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.
   Đối với dự án khởi công mới năm 2020: khẩn trương lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán theo đúng quy định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

   IMG_0750.JPG
           Ban Kinh tế Ngân sách ​giám sát một dự án đầu tư công


 Đối với hoàn trả các khoản vốn đã vay, tạm ứng: khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) của các dự án được giao kế hoạch năm 2020.
    2. Trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư và UBND cấp huyện:
    Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh: - Chủ động rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.
    Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh (theo Nghị quyết số 195/NQHĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh và Chỉ thị 45-CT/TU của Tỉnh ủy): Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh tháo gỡ khó khan cho từng dự án cụ thể.
    Đối với các dự án còn lại: giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công, giao nhiệm vụ theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo đơn vị, địa phương.
    Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện:
    Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm: - Lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
    Rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.
     UBND cấp huyện phải quyết liệt tổ chức thực hiện giải ngân vốn do cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch đạt từ 95% trở lên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn ngân sách cấp huyện.
    Kho bạc Nhà nước Đồng Nai phối hợp với Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước cấp huyện phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện: thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
     Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Đồng Nai, các đơn vị chủ đầu tư; và UBND cấp huyện (đối với các dự án do cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch) theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành, tránh để việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020.
    Công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện phân bổ, giải ngân quyết toán các dự án.
    Tăng cường lỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ, tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch.
    Các giải pháp trên nhằm mục đích làm tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và sẽ được đánh giá tại kỳ họp giữa năm 2020 sắp tới.

   Nguyễn Thị Oanh