Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


   Theo nội dung Thông báo số 759/TB-HĐND ngày 11/10/2018 của HĐND tỉnh về kết quả hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, vào ngày 27/11/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh về chế độ, chính sách, số lượng cán bộ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên dịa bàn tỉnh Đồng Nai.  
 
​HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp
 
  ​Theo đại biểu, dự án khu xử lý rác Bàu Cạn còn một số tồn tại như: Tiền hỗ trợ bồi thường và giải quyết tái định cư cho 11 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng thu gom rác từ huyện Long Thành và Nhơn Trạch về chưa được xử lý, chỉ chôn lấp và chất đống, gây ô nhiễm khu vực, đặc biệt là nước rỉ từ bãi rác không được thu gom, xử lý mà để chảy tràn ra xung quanh khu vực và chảy xuống suối. Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trách nhiệm và những giải pháp thực hiện để sớm khắc phục tình trạng trên?
 
  ​Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời qua văn bản và gửi đến đại biểu HĐND tỉnh.
 
​Năm 2018 là năm thứ hai của chu kỳ ngân sách 2017-2020 với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương các khoản thu phân chia giảm từ 51% xuống 47% và giảm các khoản hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương khi ban hành chính sách mới từ 50% xuống 30%, là năm ngân sách tiếp theo gặp khó khăn về thu ngân sách, cân đối ngân sách.
 
​Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua ba nghị quyết về công tác nhân sự.
 
  ​Theo chất vấn của đại biểu Lê Quang Bình tại kỳ họp thứ 8, hiện tỉnh đang kiểm soát 74 cơ sở giết mổ, trong đó chỉ có 37 cơ sở giết mổ hoạt động theo quy hoạch. Tuy nhiên, hiện nay có khoảng 14 cơ sở được kiểm soát hoạt động không hiệu quả (dưới 50% công suất thiết kế), bên cạnh đó vẫn tồn tại 44 điểm giết mổ trái phép chưa được kiểm soát  (tăng 14 điểm so với tháng 8/2017). 
 
​Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giải pháp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ chôn lấp chất thải không quá 15% vào năm 2020.
 
 ​ Theo giải trình của Giám đốc Sở Công thương tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban chỉ đạo 389 Đồng Nai đã phát hiện khoảng 4.460 vụ vi phạm (trung bình mỗi ngày phát hiện gần 15 vụ), thu phạt hơn 903,745 tỷ đồng. Số vụ chuyển cơ quan điều tra và có quyết định khởi tố hình sự 10 vụ, đối với 17 đối tượng
 
  ​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 821/HĐND-VP ngày 31/10/2018 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 28 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: