Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 Hội Đồng Nhân Dân

Quy chế hoạt động của Ban VHXH HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX

QUY CHẾ
Hoạt động của Ban VHXH HĐND tỉnh Đồng Nai
Khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-HĐND ngày 25/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
 
Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh.
2. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:
1. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Các thành viên của Ban chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trước Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn được Ban phân công.
2. Thành viên Ban có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban, đồng thời chủ động thực hiện các nhiệm vụ được Ban phân công. Trường hợp không thể tham gia hoạt động theo chương trình của Ban đã đề ra, các thành viên cần phải báo cáo rõ lý do với Trưởng ban để sắp xếp nhằm đảm bảo hoạt động đúng nguyên tắc và có hiệu quả.
3. Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ban và tham gia các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.
4. Tại các cuộc họp Ban, khi thảo luận, mọi thành viên có quyền phát biểu ý kiến của mình. Trường hợp có nhiều ý kiến trái chiều giữa các thành viên Ban, Ban sẽ lấy biểu quyết và quyết định theo đa số. Các ý kiến còn lại sẽ được thể hiện trong biên bản họp Ban. Cá nhân có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được phát biểu ý kiến trái ngược với quyết định của Ban.
5. Căn cứ chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban xây dựng chương trình công tác của mình.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định (Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo), cụ thể:
1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; giám sát việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện. .
4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.
6. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh bao gồm 07 thành viên, cụ thể:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban;
2. Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Phó Trưởng ban;
3. Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Trưởng ban;
4. Ông Đặng Mạnh Trung - Ủy viên;
5. Bà Lê Thị Ngọc Loan - Ủy viên;
6. Ông Lê Quang Trung - Ủy viên;
7. Bà Trương Thị Kim Huệ - Ủy viên.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
1. Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành.
2. Chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, chương trình làm việc và chủ trì các cuộc họp của Ban.
3. Tổ chức, chỉ đạo việc giám sát, khảo sát, thẩm tra của Ban trên các lĩnh vực Ban phụ trách và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban khác của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan. Trong mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc mà Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công cho Ban.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
6. Tham dự hoặc phân công thành viên Ban tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập; thay mặt Ban tham dự hoặc phân công thành viên Ban tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Ban phụ trách do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương mời.
7. Trình bày hoặc phân công Phó Trưởng Ban báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
8. Tham gia hoặc phân công thành viên Ban tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy Ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện (khi được mời).
9. Tổ chức theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban và của các thành viên Ban để làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng hoạt động, thi đua khen thưởng của Ban và các thành viên của Ban hàng năm và cuối nhiệm kỳ.
10. Theo dõi chung việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban.
11. Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân các tỉnh bạn, hội thảo chuyên đề đối với các lĩnh vực hoạt động của Ban và giao ban phối hợp hoạt động với Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban
1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung
- Chủ trì, phối hợp với các Ủy viên của Ban xem xét lập dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trên các lĩnh vực được phân công theo dõi.
- Giúp Trưởng ban trong việc dự thảo quyết định, kết luận giám sát (có tổng hợp ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban) trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Ban đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản lấy ý kiến của các cơ quan trung ương và địa phương trên lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm khi được mời hoặc do Trưởng ban phân công.
- Tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy Ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện khi được mời hoặc do Trưởng ban phân công.
- Chủ trì các cuộc họp, ký một số văn bản của Ban và tổ chức một số hoạt động của Ban khi Trưởng ban phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được quyền điều hành công việc của Ban theo sự ủy quyền của Trưởng ban.
- Chuẩn bị các nội dung, chương trình cuộc họp của Ban liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực phụ trách.
2. Phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực cụ thể
a) Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Phó Trưởng ban
- Phụ trách, theo dõi các lĩnh vực: Y tế, dân số, lao động, việc làm, đào tạo nghề, chính sách xã hội, trẻ em, dân tộc, tôn giáo.
- Giúp Ban xây dựng chương trình hoạt động và các văn bản báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất.
b) Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Trưởng ban
- Phụ trách, theo dõi các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin - truyền thông.
- Công tác thi đua, khen thưởng của Ban.
- Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban.
- Chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ các cuộc họp của Ban.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Ban
1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung
- Tham gia các phiên họp, thảo luận, cho ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Theo dõi, phối hợp với Trưởng, Phó ban để thực hiện các nhiệm vụ thẩm tra, giám sát trên lĩnh vực phụ trách; tham gia các đoàn khảo sát, giám sát do Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức.
- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
2. Phân công phụ trách lĩnh vực
- Ông Đặng Mạnh Trung: Phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thông tin - truyền thông, thể thao, du lịch.
- Bà Lê Thị Ngọc Loan: Phụ trách, theo dõi lĩnh vực gia đình, trẻ em, dân tộc, tôn giáo.
- Ông Lê Quang Trung: Phụ trách, theo dõi lĩnh vực y tế, dân số.
- Bà Trương Thị Kim Huệ: Phụ trách, theo dõi lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 8. Chế độ làm việc
- Ban Văn hóa - Xã HĐND tỉnh họp ít nhất ba tháng một lần để kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác của Ban, thảo luận công tác tháng, quý và phân công nhiệm vụ cho thành viên của Ban; sáu tháng, năm có họp Ban sơ, tổng kết hoạt động. Tổ chức các cuộc họp của Ban để xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát do Ban Văn hóa - Xã hội ra quyết định thành lập, thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng, năm, nhiệm kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh trước các kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh. Ngoài ra, Ban tổ chức các cuộc họp khi có việc đột xuất.
- Chậm nhất 12 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, các Phó Trưởng ban phải trình dự thảo báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực phụ trách đến Trưởng Ban. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Ban phải tổ chức họp thẩm tra báo cáo, đề án trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban phải được gửi đến cho đơn vị chịu sự giám sát chậm nhất 15 ngày trước ngày Đoàn giám sát tiến hành giám sát. Chậm nhất 7 ngày sau khi kết thúc giám sát, phó đoàn giám sát phải trình dự thảo kết luận giám sát cho trưởng đoàn để xem xét, trình Ban Văn hóa - Xã hội. Chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc giám sát, Đoàn giám sát phải báo cáo kết quả giám sát về Ban để tổ chức cuộc họp nhằm xem xét báo cáo của Đoàn giám sát theo quy định; trong trường hợp các thành viên Ban bận, không sắp xếp được thời gian họp thì có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ban và các đơn vị có liên quan qua văn bản.
Điều 9. Quan hệ công tác
1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
- Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thực hiện một số nội dung thuộc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tham gia các cuộc họp, giám sát, hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm do Thường trực, các Ban khác của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
2. Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Văn hóa - Xã hội; chỉ đạo, phân công chuyên viên tham mưu, giúp việc Ban thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:
- Chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tiếp nhận hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh để gửi đến Ban đúng thời gian quy định. Chậm nhất 14 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Văn phòng trình dự thảo báo cáo thẩm tra đến Phó Ban phụ trách lĩnh vực.
- Căn cứ chương trình giám sát hàng năm, chủ động tham mưu xây dựng dự thảo quyết định giám sát, kết luận giám sát của Ban; theo dõi các tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Ban. Chậm nhất 5 ngày sau khi kết thúc giám sát, Văn phòng phải trình dự thảo kết luận giám sát cho phó đoàn giám sát.
- Tham mưu nội dung các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm của Ban và các cơ quan, đơn vị khác mà Ban tham dự.
- Tổ chức phục vụ, bảo đảm các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết và kinh phí hoạt động của Ban đúng chế độ quy định.
- Lập các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, nhiệm kỳ và báo cáo đột xuất; theo dõi hoạt động của các thành viên Ban, công tác thi đua, khen thưởng của Ban và một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Ban phân công.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận
Ban Văn hóa - Xã hội chịu sự giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; mời đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh tham gia các hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội khi cần thiết.
4. Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan
a) Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Nai
Ban Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Nai khi có yêu cầu và khi các cơ quan này về công tác ở địa phương.
b) Ủy Ban nhân dân tỉnh
- Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các lĩnh vực do Ban phụ trách; tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để bàn về những vấn đề có liên quan.
- Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được mời dự các cuộc họp của Ban Văn hóa - Xã hội khi bàn về những vấn đề có liên quan; báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan khi Ban Văn hóa - Xã hội yêu cầu. Ủy ban nhân dan tỉnh cung cấp cho Ban Văn hóa - Xã hội các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị ban hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban để giám sát theo quy định.
c) Các Ban khác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện
Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp công tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động về những lĩnh vực có liên quan.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này./.