Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 Hội Đồng Nhân Dân

Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX

QUY CHẾ
Làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX,
nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
    Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
    1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn; nguyên tắc và chế độ chịu trách nhiệm; quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
    2. Đối tượng điều chỉnh: Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu sự  điều chỉnh của Quy chế này.

    Điều 2. Nguyên tắc làm việc
    1. Thường trực HĐND tỉnh là cơ quan thường trực của HĐND hoạt động thường xuyên, theo nguyên tắc tập thể, tổ chức các hoạt động của HĐND, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND tỉnh; được quyền ban hành các văn bản cá biệt để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
    2. Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.
 
Chương II
NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ QUAN HỆ LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
 
    Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
    Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản Luật có liên quan khác; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai các hoạt động có tính đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.
    Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:
 
    Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên
     1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh
    a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân lãnh đạo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Ủy ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân.
     b) Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp HĐND tỉnh, Hội nghị chuẩn bị kỳ họp HĐND và các cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh.
    c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.
    d) Ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
    đ) Phụ trách công tác tổ chức của HĐND tỉnh.
    2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
    a) Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch vắng mặt thì thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch.
    b) Là đầu mối nhận chỉ đạo, tham mưu cho Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.
    c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND  tỉnh phân công, cụ thể:
    - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình công tác khen thưởng, kỷ luật của HĐND tỉnh để báo cáo với Chủ tịch xem xét, quyết định.
    - Trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh triển khai, thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động và chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua;
    - Chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo đối với lĩnh vực Kinh tế Ngân sách của HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:
    + Trực tiếp làm Trưởng đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh; phân công cho thành viên Thường trực HĐND là trưởng đoàn giám sát, khảo sát hoặc giao cho các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát việc thực thi pháp luật một số nội dung trên các lĩnh vực Kinh tế Ngân sách;
    + Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết của HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện Nghị quyết của HĐND theo đề nghị của UBND, Ban HĐND và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất;
    + Giao cho các Ban HĐND tỉnh xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực của từng Ban theo quy định của pháp luật;
    + Giao cho các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các ý kiến đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách để xem xét, trao đổi với UBND tỉnh về những vấn đề theo quy định của pháp luật phải có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định thi hành.
    - Xử lý các vấn đề về tổ chức nhân sự và tài chính của Văn phòng do Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình xin ý kiến thuộc phạm vi, trách nhiệm giải quyết.
- Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh xử lý, giải quyết các công việc hàng ngày của HĐND tỉnh. Cụ thể:
    + Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh xử lý các văn bản đến do Văn phòng HĐND tỉnh trình.
    + Phân công thành viên Thường trực hoặc lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự Hội nghị do Trung ương, tỉnh mời Thường trực HĐND tỉnh dự;
    + Xử lý, giải quyết các công việc đột xuất khác.
- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh. 
- Chịu trách nhiệm điều hòa, phối hợp hoạt động trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện.
    e) Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh ký các văn bản thường xuyên.
   g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Chủ tịch HĐND tỉnh phân công.
 
    3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
    a) Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực.
    b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khối Pháp chế (bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng, an ninh) và lĩnh vực Văn hóa Xã hội (bao gồm cả tôn giáo, dân tộc), cụ thể:
    - Trực tiếp làm Trưởng đoàn giám sát, khảo sát hoặc phân công cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát việc thực thi pháp luật trên lĩnh vực Pháp chế và Văn hóa Xã hội thuộc chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh.
    - Chỉ đạo việc lập Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát và tổng hợp kết quả giám sát của HĐND tỉnh (bao gồm Chương trình của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh) hàng năm để thông qua Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm của năm trước.
- Phụ trách theo dõi công tác hoạt động của đại biểu, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện và hoạt động của HĐND cấp dưới.
    - Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh.
    - Chịu trách nhiệm chỉ đạo tiếp nhận các ý kiến cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến cơ quan có trách nhiệm hoặc người bị chất vấn để yêu cầu trả lời cho cử tri  hoặc trả lời cho đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại các kỳ họp và giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.
    - Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện việc tổ chức cho Đại biểu tiếp công dân theo quy định; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
    - Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, tài liệu và các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND đúng thời gian quy định.
    - Thực hiện công tác tổ chức các kỳ họp, các Hội nghị hoặc tham gia chủ trì các hội nghị khác liên quan đến HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.
- Chịu trách nhiệm xuất Bản tin HĐND, bài trên Website và các ấn phẩm khác của HĐND tỉnh.
- Chịu trách nhiệm về công tác đối nội, đối ngoại của HĐND tỉnh.
    - Là người phát ngôn của HĐND tỉnh.
    - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Chủ tịch HĐND tỉnh phân công.
 
    4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
    Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trên các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
    5. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
     Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban kinh tế - ngân sách trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
     6. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương; đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
    7. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
     Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ.
 
    Điều 5. Chế độ làm việc
    1. Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ mỗi tháng một lần để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo. Khi xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND có thể họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐND. Phiên họp Thường trực HĐND phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực HĐND tham dự.
    Tại cuộc họp thường kỳ của tháng cuối quý, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với các Phó Trưởng ban của HĐND và các Phó Chánh Văn phòng HĐND để phối hợp hoạt động giám sát, đánh giá về tình hình và kết quả hoạt động giám sát.
    2. Định kỳ 6 tháng 1 lần chủ trì tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND cấp huyện để bàn biện pháp phối hợp hoạt động.
    3. Khi cần thiết, tổ chức họp để xem xét, cho ý kiến tập thể đối với kết luận giám sát của các Đoàn giám sát do Thường trực HĐND tỉnh thành lập; báo cáo kết quả giám sát theo sự phân công hoặc các kiến nghị của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
    4. Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến sau cùng trong trường hợp có ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề giữa các Ban HĐND với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.
    5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định thời gian, chương trình, chỉ đạo việc chuẩn bị và chủ tọa phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; nếu Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt thì Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân chủ tọa phiên họp.
 
    Điều 6. Quan hệ làm việc của Thường trực HĐND tỉnh
    1. Quan hệ giữa các thành viên Thường trực HĐND
    Định kỳ hoặc đột xuất, các Phó Chủ tịch báo cáo với Chủ tịch về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, những khó khăn vướng mắc phải có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hoặc phải có ý kiến thống nhất của tập thể Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Phó Chủ tịch và ủy viên Thường trực duy trì chế độ hội ý để trao đổi tình hình và xin ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh xử lý những vấn đề đột xuất.
    2. Quan hệ làm việc giữa Thường trực với các Ban HĐND
Quan hệ làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐND và theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND.
Khi chỉ đạo, phân công hoặc giao cho các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh thông qua thành viên là Trưởng ban HĐND. Trong trường hợp Trưởng Ban vắng mặt hoặc khi cần thiết thì Thường trực có thể giao nhiệm vụ hoặc phân công nhiệm vụ trực tiếp thông qua Phó Ban, sau đó Phó Ban có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Ban trực tiếp của mình về việc Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phân công hoặc giao nhiệm vụ cho Ban HĐND.
Trong trường hợp ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND và Ban HĐND về cùng một vấn đề có sự khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh sẽ họp để thống nhất quyết định.
    3. Quan hệ làm việc giữa Thường trực HĐND với Văn phòng HĐND tỉnh
    Thường trực HĐND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ và kiểm tra hoạt động của Văn phòng; quyết định chủ trương đầu tư, mua sắm và giải quyết các chế độ tài chính khác ngoài thẩm quyền của Chánh Văn phòng HĐND tỉnh để phục vụ cho hoạt động của HĐND tỉnh do Chánh Văn phòng trình xin ý kiến.
    Khi chỉ đạo, phân công hoặc giao cho Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh thông qua thành viên Thường trực HĐND tỉnh là Chánh Văn phòng. Trong trường hợp Chánh Văn phòng vắng mặt hoặc khi cần thiết thì Thường trực có thể giao nhiệm vụ hoặc phân công nhiệm vụ trực tiếp thông qua Phó Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo với Chánh Văn phòng về việc Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phân công hoặc giao nhiệm vụ cho Văn phòng.
    4. Khi quyết định, cho ý kiến các vấn đề giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện như sau
     1. Đối với các vấn đề quan trọng, cấp thiết và có phạm vi tác động rộng liên quan đến: Ngân sách; tổ chức; biên chế; chủ trương về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, tập thể Thường trực sẽ tổ chức phiên họp để thảo luận.
      2. Đối với các vấn đề đơn giản, Phó chủ tịch thường trực sẽ trực tiếp chỉ đạo Văn phòng thực hiện hoặc xin ý kiến các Ban hoặc xin ý kiến thành viên Thường trực bằng văn bản hoặc tự thực hiện và chịu trách nhiệm.
     Thời gian để Văn phòng HĐND nghiên cứu, tham mưu và thời gian xin ý kiến các Ban hoặc thành viên Thường trực không quá 3 ngày làm việc đối với mỗi chủ thể; trường hợp nội dung phức tạp cần có thời gian thu thập thông tin và nghiên cứu, thời gian cụ thể sẽ do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ấn định.
     3. Việc xác định vấn đề nào là quan trọng hoặc đơn giản do Văn phòng đề xuất, Phó Chủ tịch thường trực quyết định.
      4. Văn bản cho ý kiến giữa hai kỳ họp được gửi đến các Thành viên Thường trực HĐND.
 
     Điều 7. Hình thức văn bản của Thường trực HĐND
Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản hành chính thông thường để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.
 
    Điều 8. Tổ chức thực hiện
   Quy chế này được Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 nhất trí thông qua./.