Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đăng ngày: 24/11/2006
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tiến hành giám sát kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2002/NQ-HĐND6 ngày 11.7.2002 về việc thành lập hai xã Mà Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu trong tháng 8 năm 2006. Kể từ khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc thành lập hai xã Mã Đà, Hiếu Liêm, ngày 13.3.2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2003/NĐ-CP về việc thành lập hai xã Mã Đà, Hiếu Liêm, hai xã đã chính thức đi vào hoạt động ổn định; Công tác cắm mốc, bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, đề nghị công nhận là các xã miền núi đã được UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, hai xã vẫn chưa có trụ sở làm việc mà còn phải mượn một phần văn phòng của Lâm trường Mã Đà(cũ) và Lâm trường Hiếu Liêm(cũ) làm trụ sở; việc bàn giao quỹ đất chậm thực hiện. Nhằm đảm bảo thực hiện dự án quy hoạch dân cư gắn với công tác quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng, UBND huyện Vĩnh Cửu đã hợp đồng với Trung tâm quy hoạch thuộc sở Xây dựng để lập quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm. Hiện nay Trung tâm quy hoạch đang thực hiện điều tra, thu thập số liệu để tiến hành lập dự án.

Qua giám sát, Đoàn đã chỉ rõ những tồn tại trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đó kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ lập dự án quy hoạch, rà soát và có hướng tháo gỡ đối với những khó khăn trong quản lý hộ khẩu, hộ tịch, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc hai xã.

N.T.O