Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủĐại hội Đảng các cấp

Góp ý với đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

Đăng ngày: 10/06/2020
​Có ý kiến đề nghị cần phân tích sâu về những nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan của những hạn chế và tính không bền vững.

​    Góp ý với đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, có ý kiến đề nghị cần chỉ rõ hơn nguyên nhân của 2 chỉ tiêu không đạt trong nhiệm kỳ (tổng thu ngân sách và tỷ lệ tập họp quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn thể hàng năm). Đồng thời nghiên cứu xem có nguyên nhân do thiếu tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân, có tình trạng tiêu cực, tham nhũng của một số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức không, nếu có, đề nghị bổ sung vào Báo cáo chính trị. Đề nghị xem lại đến các nguyên nhân về quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực, cơ chế, chính sách, các vấn đề phân cấp, liên kết vùng, sự phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương, giữa các địa phương trong vùng ... Ngoài ra, cần xem tính logic của hạn chế, tồn tại với kết quả đạt được.
   SXNN.JPG
                    Thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp


 
Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên nhân khách quan do thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng trong nông nghiệp; thị trường xuất khẩu thu hẹp, phụ thuộc. Nguyên nhân chủ quan do chưa chủ động về thị trường trong hội nhập sâu kinh tế thế giới; trong chăn nuôi, trồng trọt còn tư duy giải cứu. Về xây dựng Đảng, một số đảng ủy trực thuộc, cấp ủy cơ sở, người đứng đầu chưa thực hiện tốt quy chế nêu gương, quy chế dân chủ trong Đảng, để tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị xử lý kỷ luật.
    Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên nhân về thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xem xét kỷ luật đảng viên ở các chi, đảng bộ; công tác cán bộ; chất lượng sinh hoạt Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên tại một số chi, đảng bộ (Bởi vì trong nhiệm kỳ có một số sự việc tiêu cực của cán bộ, đảng viên đều do báo chí, cấp trên kiểm tra và cơ quan khác phát hiện).
    Việc làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém sẽ giúp cho việc đề ra phương hướng từ đó thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ sau tốt hơn.

Nguyễn Thị Oanh